Regulatoriska Pressreleaser

27 november 2020

Consilium ingår avtal om förvärv av SBF Management AB

Consilium AB (publ) har idag, via ett helägt dotterbolag, ingått ett villkorat avtal med Platanen AB om att förvärva SBF Management AB. Transaktionen är bland annat villkorad av godkännande av Consiliums aktieägare och Finansinspektionen. Köpeskillingen uppgår till cirka 148 MSEK. Efter justering för kassa samt anteciperad utdelning bedöms den preliminära nettoköpeskillingen uppgå till cirka 64 MSEK. Affären förväntas fullföljas så snart samtliga villkor för transaktionen är uppfyllda, vilket bedöms till första halvåret 2021.

24 april 2020

Rättelse av Kallelse till årsstämma

Rättelsen avser pressmeddelande med rubriken Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) som offentligjordes kl 11:30 idag. I pressmeddelandet angavs felaktigt torsdag som veckodag för avstämningsdag för deltagande vid årsstämman, men rätt datum. Avstämningsdag för deltagande ska vara onsdagen den 20 maj 2020. Kallelsen har också uppdaterats med förslag till fastställelse av avstämningsdag för utdelning till den 29 maj 2020 och förslag till dag för utbetalning till den 3 juni 2020. Kallelsen nedan är uppdaterad.

20 december 2019

Consilium AB (publ) offentliggör föreslagen avyttring av sitt största affärsområde Consilium Marine & Safety för 3 000 miljoner SEK på kassa- och skuldfri basis

Consilium AB (publ) (”Consilium” eller ”Bolaget”) offentliggör att Bolaget idag har ingått ett aktieöverlåtelseavtal (”Avtalet”) med Nordic Capital, en ledande private equity-investerare, gällande en avyttring av 100 % av aktierna i Consilium Marine & Safety Group AB (”Consilium Marine & Safety”) till Nordic Capital (den ”Föreslagna Transaktionen”) mot ett vederlag om 3 000 miljoner SEK på kassa- och skuldfri basis (enterprise value) (”Rörelsevärdet”). Den Föreslagna Transaktionen möjliggör att betydande värden frigörs för Consiliums aktieägare samt, att Consilium kan fokusera på tillväxt inom kvarvarande verksamheter. Den Föreslagna Transaktionen är villkorad av godkännanden från Consiliums aktieägare och berörda myndigheter samt andra sedvanliga villkor. Den största aktieägaren i Consilium, Platanen Holding AB, som representerar cirka 53 % av aktierna och cirka 72 % av rösterna har åtagit sig att rösta för godkännandet av den Föreslagna Transaktionen. Den Föreslagna Transaktionen är fullt finansierad av Nordic Capital och förväntas fullföljas under mars/april 2020. Nettolikviden från den Föreslagna Transaktionen beräknas, efter avdrag, uppgå till cirka 2 500 miljoner SEK. Avyttringen beräknas medföra en realisationsvinst om cirka 1 550 miljoner SEK, vilket motsvarar 132 SEK per aktie.

27 oktober 2006

Kommuniké från extra bolagsstämma i Consilium AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Consilium AB (publ) den 27 oktober 2006, fastställdes styrelsens förslag om nyemission av högst 2 366 933 aktier till en kurs om 31 kronor per aktie. Emissionen, som sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare, är fullt garanterad av ett konsortium bestående av huvudaktieägaren Platanen Holdings BV, Bliwa Livförsäkring och Swedbank. Totalt kommer emissionen att tillföra Consilium 73,3 MSEK före emissions- och garantikostnader.

20 juni 2006

Norska rederigruppen Wilh. Wilhelmsen köper Consiliums brandlarmssystem till 13 nya fartyg

Consilium har tagit order på brandlarmssystem till ett tiotal fartyg som den Norska rederigruppen Wilh. Wilhelmsen bygger på de sydkoreanska varven Samho och Hyundai samt på Mitsubishi-varvet i Japan. Som ett led i ett allt djupare samarbete mellan Consilium och Wilhelmsen kommer Consilium även att uppgradera brandskyddet på fem av Wilhelmsengruppens befintliga fartyg. Totalt uppgår värdet på ovan order till över 18 MSEK.