Rapport från årsstämma i Concejo AB (publ) den 21 maj 2021

Årsstämma i Concejo AB (publ) hölls idag den 21 maj 2021. Stämman genomfördes genom förhandsröstning (så kallad poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler i syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition, vilket innebär att utdelning lämnas till aktieägarna med 15,00 SEK per aktie, vilket motsvarar 175 467 KSEK, och att återstående fritt eget kapital om 952 197 KSEK i moderbolaget överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning fastställdes den 25 maj 2021 och utbetalningen beräknas ske den 28 maj 2021.

Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkningar i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2020.

Vid årsstämman beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter i Concejo AB (publ) omvälja Erik Lindborg, Sten Ankarcrona, Carl Adam Rosenblad, Thomasine Rosenblad samt Jonas Rydell.

Årsstämman beslutade att Erik Lindborg väljs till styrelseordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor med auktoriserade revisorn Jonas Eriksson som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade om ett arvode till styrelsen om sammanlagt 700 000 kronor, samt om arvode till revisorer.

Vid årsstämman valdes valberedning och beslutades om arvode till valberedning samt fastställdes instruktion till valberedningen.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram tills nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier eller konvertibla skuldebrev, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, där antalet aktier som skall kunna emitteras sammanlagt skall uppgå till högst 1 100 000 aktier. Bemyndigandet gäller för finansiering av eventuella förvärv.

Årsstämman beslutade om att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2020.

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2021 kl. 12:00 CET.

 

Concejo AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
http://www.concejo.se

Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF