Historik

Concejo har sedan noteringen på NASDAQ 1994 (under namnet Consilium) arbetat med ett flertal olika verksamhetsområden. Initialt bestod Consilium av två huvudsakliga verksamheter. Den ena verksamheten fokuserade marina produkter. Den andra fokuserade industriell klippning av metallkomponenter. Under perioden från noteringen fram till millennieskiftet växte Consilium genom olika förvärv. Dessa var ofta kopplade till kärnverksamheterna, men även andra typer av bolag förvärvades och den totala verksamheten kom med tiden att omfatta en rad olika affärer och verksamhetsområden.

Redan 1995, året efter noteringen, hade bolaget tre affärsområden: Marina System, Komponenter samt Säkerhetssystem – som etablerades efter förvärv av, bland annat, passagekontrollsystem och CCTV-lösningar. Ett antal förvärv inom finklippning gjorde att Consilium 1999 var dominerande på den svenska marknaden och till ett av de större, fristående finklippningsföretagen i Europa. År 2000 skapas samtidigt ett världsledande marint tankrengöringsföretag genom en fusion av Consiliums och danska Toftejorgs tankrengöringsverksamheter. Inom Marina system förvärvades framför allt erbjudanden inom navigationsområdet, som radarsystem (1995) och marina färdskrivare (1997).

Från år 2000 och framåt genomfördes en successiv fokusering mot säkerhetsområdet. Förvärven skedde huvudsakligen inom brandsäkerhet. 2007 delas Consilium Components, den ena av de två ursprungliga verksamheterna, ut till aktieägarna. 2008 skapas affärsområde Automation för att möta en efterfrågan i Mellanöstern avseende instrumentering, elektriska system och automationslösningar inom olje- och gasindustrin. Denna del kom sedermera att omfatta säkerhetssystem (2011: Fire Safety & Automation) och slutligen i huvudsak fokusera på brandsäkerhet (2016: Safety Engineering). År 2009 bildades affärsområde Marine & Safety genom en fusion av affärsområdena Navigation och Brand & Gas. Radarverksamheten såldes 2013 och resterande navigationsverksamhet såldes till 50 % genom MBO 2018. I december 2019 avtalade Consilium att sälja sitt största affärsområde Marine & Safety till Nordic Capital. Affären slutfördes 31 mars 2020.

Genom Concejos historia har ett antal verksamheter både förvärvats och avyttrats, eller på annat sätt etablerats och avvecklats. Det signifikanta är att Consilium är ett företag som verkat i en konstant förändringsprocess. Det har blivit en del av företagets DNA.

Nu är företaget på en ny resa, med ett nytt namn: Concejo. Det är också en resa med en ny inriktning som ett blandat investmentbolag. Det övergripande målet är detsamma som vid noteringen 1994 – att långsiktigt skapa värden för aktieägarna.