Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 12 maj 2009

Vid årsstämma i Consilium AB (publ) den 12 maj 2009 fastställdes styrelsens förslag att lämna en kontant utdelning till aktieägarna om 0,50 kronor per aktie för verksamhetsåret 2008. Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkningar i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2008.

Vid årsstämman beslutades vidare, i enlighet med nomineringskommittens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter i Consilium AB (publ) omvälja Carl Rosenblad, Carl Adam Rosenblad, Fredrik Nygren och Peter Carlberg och till ny styrelseledamot valdes Ann-Marie Åström. Årsstämman beslutade om ett arvode till styrelsen om sammanlagt 450.000 kronor, samt om arvode till revisorer.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för ledande befattningshavare skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall ledande befattningshavare även kunna erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad till maximalt tre (3) månadslöner och baseras på koncernens och dess affärsområdens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål samt en individuell och kvalitativ faktor.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram tills nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier eller konvertibla skuldebrev, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, där antalet aktier som skall kunna emitteras sammanlagt skall uppgå till högst 1 100 000 aktier. Bemyndigandet gäller för finansiering av eventuella förvärv.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, fram tills nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av sammanlagt högst 1 100 000 egna aktier för att utveckla bolagets kapitalstruktur. Aktierna kan förvärvas antingen genom ett anbud till samtliga aktieägare på lika, av styrelsen fastställda, villkor, i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav, eller genom offentlig handel.

Consilium AB (publ)