Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 27 maj 2020

Vid årsstämma i Consilium AB (publ) den 27 maj 2020 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition, vilket innebär att utdelning lämnas till aktieägarna för verksamhetsåret 2019 med 17,00 SEK per aktie, vilket motsvarar 198 862 KSEK samt styrelsens förslag att återbetala erhållna villkorade aktieägartillskott om totalt 15 300 KSEK till Platanen Holding AB och att återstående fritt eget kapital om 28 533 KSEK i moderbolaget överförs i ny räkning. Avstämningsdag för erhållande av utdelning kommer att vara den 29 maj 2020 och utdelningen beräknas ske den 3 juni 2020.

Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkningar i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2019.

Vid årsstämman beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter i Consilium AB (publ) omvälja Carl Adam Rosenblad, Fredrik Nygren, Erik Lindborg och Thomasine Rosenblad samt nyval av Sten Ankarcrona.

Årsstämman beslutade att Erik Lindborg, styrelseledamot i Consilium AB (publ) sedan 2012, väljs till ny styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om ett arvode till styrelsen om sammanlagt 700 000 kronor, samt om arvode till revisorer.

Vid årsstämman valdes valberedning och beslutades om arvode till valberedning samt fastställdes instruktion till valberedningen.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet i enlighet med styrelsens förslag.

Årstämman beslutade därutöver att en särskild bonus för det framgångsrika arbetet med försäljningen av affärsområde Marine & Safety skall utgå till verkställande direktör, ledande befattningshavare och annan nyckelpersonal som varit ansvariga för transaktionens genomförande. Bonusen ska sammanlagt uppgå till maximalt 10 700 000 kronor, varvid ingen enskild bonus skall överstiga 1 800 000 kronor.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram tills nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier eller konvertibla skuldebrev, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, där antalet aktier som skall kunna emitteras sammanlagt skall uppgå till högst 1 100 000 aktier. Bemyndigandet gäller för finansiering av eventuella förvärv.

Årsstämman beslutade även om styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen som tillkommit på grund av aktuella lagändringar, med vissa redaktionella justeringar.

Årsstämman fattade slutligen beslut om att utse Carl Rosenblad till Hedersordförande i Consilium AB (publ) för hans insatser under 44 år i Consilium och som styrelsens ordförande de senaste 20 åren.

Consilium AB (publ)

För ytterligare information:
Carl Adam Rosenblad, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 053 09

Denna information lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020 klockan 16:45 CET.

Ladda ner som PDF