Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 24 maj 2018

Vid årsstämma i Consilium AB (publ) den 24 maj 2018 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition, vilket innebär att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för verksamhetsåret 2017. Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkningar i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2017.

Vid årsstämman beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter i Consilium AB (publ) omvälja CarlRosenblad, CarlAdamRosenblad,Fredrik Nygren, Peter Carlberg, Ann-Marie Åström, Erik Lindborg och Thomasine Rosenblad.

Årsstämman beslutade om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsföretag, med Camilla Samuelsson som huvudansvarig revisor för en period om fyra år.

Årsstämman beslutade om ett arvode till styrelsen om sammanlagt 800.000 kronor, samt om arvode till revisorer.

Vid årsstämman valdes valberedning och beslutades om arvode till valberedning.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för ledande befattningshavare skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall ledande befattningshavare även kunna erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad till maximalt tre (3) månadslöner och baseras på koncernens och dess affärsområdens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål samt en individuell och kvalitativ faktor.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram tills nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier eller konvertibla skuldebrev, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, där antalet aktier som skall kunna emitteras sammanlagt skall uppgå till högst 1 100 000 aktier. Bemyndigandet gäller för finansiering av eventuella förvärv.

Consilium AB (publ)

För ytterligare information:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2018 klockan 10:30 CET.

Ladda ner som PDF