Kommuniké från extra bolagsstämma i Concejo AB (publ)

Extra bolagsstämma i Concejo AB (publ) hölls idag tisdagen den 29 december 2020. Stämman genomfördes genom förhandsröstning (så kallad poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler i syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19.

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att fastställa antalet styrelseledamöter i Concejo AB (publ) till fem (5). I och med detta har styrelsen ej längre någon vakans och består av tidigare valda ledamöter:  Erik Lindborg (ordförande), Thomasine Rosenblad, Sten Ankarcrona, Jonas Rydell och Carl Adam Rosenblad.

Concejo AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
http://www.concejo.se

Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 29 december 2020 klockan 12:00 CET.

 

Om Concejo
Concejo är ett investeringsföretag som är en långsiktig engagerad ägare i mindre onoterade bolag.
Concejos affärsidé är att utveckla verksamheter med god tillväxtpotential och genom aktivt ägande som premierar entreprenörskap bygga framgångsrika företag. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

 

Ladda ner som PDF