Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 16 maj 2006

Vid årsstämma i Consilium AB (publ) den 16 maj 2006 fastställdes styrelsens förslag att inte lämna utdelning till aktieägarna för det gångna verksamhetsåret. Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningarna och att balanserade vinsten överföres i ny räkning. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2005. Vid bolagsstämman beslutades vidare att till ordinarie styrelseledamöter i Consilium AB (publ) omvälja Carl Rosenblad, Carl Adam Rosenblad, Fred Andersson, Louise Westerberg, och Kurt Wirland. Till ny styrelseledamot valdes av Anders Roos, då Göran Hammarberg avböjt omval.

Årsstämman beslöt vidare att anta ny bolagsordning enligt styrelsens förslag, där anpassning gjorts till förändringar i aktiebolagslagen.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier eller konvertibla skuldebrev där antalet aktier som skall kunna emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 800 000.

Consilium AB (publ)

För ytterligare information:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

____________________________________________________________________________