Kommuniké från extra bolagsstämma i Consilium AB (publ) den 27 januari 2020

Extra bolagsstämma i Consilium AB (publ) hölls idag den 27 januari 2020. Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet med Nordic Capital gällande en avyttring av samtliga aktier i Consilium Marine & Safety Group AB, samt att transaktionen genomförs på de huvudsakliga villkor som framgår av förslaget.

För information om den föreslagna avyttringen hänvisas till bolagets pressmeddelande från den 21 december 2019 som även återfinns på Consiliums hemsida: http://www.consilium.se

Consilium AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
ove.hanssson@consilium.se
 

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2020 klockan 16:45 CET.
 

Consilium är en av världens ledade leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknaden bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF