Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 16 maj 2013

Vid årsstämma i Consilium AB (publ) den 16 maj 2013 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition och att lämna utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2012 med 0,25 SEK per aktie. Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkningar i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2012.

Vid årsstämman beslutades vidare, i enlighet med nomineringskommittens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter i Consilium AB (publ) omvälja Carl Rosenblad, Carl Adam Rosenblad, Fredrik Nygren, Peter Carlberg, Ann-Marie Åström och Erik Lindborg. Årsstämman beslutade om ett arvode till styrelsen om sammanlagt 550.000 kronor, samt om arvode till revisorer.

Vid årsstämman valdes nomineringskommitte och beslutades om arvode till nomineringskommitte.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för ledande befattningshavare skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall ledande befattningshavare även kunna erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad till maximalt tre (3) månadslöner och baseras på koncernens och dess affärsområdens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål samt en individuell och kvalitativ faktor.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram tills nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier eller konvertibla skuldebrev, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, där antalet aktier som skall kunna emitteras sammanlagt skall uppgå till högst 1 100 000 aktier. Bemyndigandet gäller för finansiering av eventuella förvärv.

Consilium AB (publ)

För ytterligare information:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Ladda ner som PDF