Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 19 juni 2019

Vid årsstämma i Consilium AB (publ) den 19 juni 2019 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition, vilket innebär att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för verksamhetsåret 2018. Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkningar i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2018.

Vid årsstämman beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter i Consilium AB (publ) omvälja Carl Rosenblad, Carl Adam Rosenblad, Fredrik Nygren, Peter Carlberg, Ann-Marie Åström, Erik Lindborg och Thomasine Rosenblad.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers valdes på årsstämman 2018 för en period om 4 år vilket innebär att på årsstämman 2022 skall ny revisor väljas.

Årsstämman beslutade om ett arvode till styrelsen om sammanlagt 800.000 kronor, samt om arvode till revisorer.

Vid årsstämman valdes valberedning och beslutades om arvode till valberedning.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för ledande befattningshavare skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall ledande befattningshavare även kunna erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad till maximalt tre (3) månadslöner och baseras på koncernens och dess affärsområdens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål samt en individuell och kvalitativ faktor.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram tills nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier eller konvertibla skuldebrev, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, där antalet aktier som skall kunna emitteras sammanlagt skall uppgå till högst 1 100 000 aktier. Bemyndigandet gäller för finansiering av eventuella förvärv.

 
Consilium AB (publ)

För ytterligare information:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2019 klockan 18.00 CET.

Ladda ner som PDF