Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 15 maj 2007

Årsstämman beslöt att anta ny bolagsordning enligt styrelsens förslag, där anpassning gjorts till förändringar av antal styrelseledamöter

Vid årsstämma i Consilium AB (publ) den 15 maj 2007 fastställdes styrelsens förslag att inte lämna kontant utdelning till aktieägarna för det gångna verksamhetsåret. Årsstämman beslöt att samtliga aktier i Consilium Components AB skall delas ut till aktieägarna i Consilium AB (publ). Utdelningen ska ske i proportion till varje enskild aktieägares innehav. För varje aktie av serie A i Consilium AB (publ) erhålls en aktie av serie A i Consilium Components AB och för varje aktie av serie B i Consilium AB (publ) erhålls en aktie av serie B i Consilium Components AB. Avsikten är att aktierna i Consilium Components AB i samband med utdelningen skall noteras på First North. Avstämningsdag för att erhålla aktier i Consilium Components AB föreslås vara 31 maj 2007. Ambitionen är att notera Consilium Components aktien under mitten av 2007.

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningarna och att den balanserade vinsten överföres i ny räkning. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2006.

Vid årsstämman beslutades vidare att till ordinarie styrelseledamöter i Consilium AB (publ) omvälja Carl Rosenblad, Carl Adam Rosenblad, Anders Roos, Fred Andersson, Louise Westerberg, och Kurt Wirland. Till ny styrelseledamot valdes Fredrik Nygren. Till huvudrevisor valdes Anders Trast Winqvist och som nyval till revisorssuppleant valdes Sten Håkansson.

Årsstämman beslöt om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för ledande befattningshavare skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall ledande befattningshavare även kunna erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad till maximalt tre (3) månadslöner och baseras på koncernens och dess affärsområdens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål samt en individuell och kvalitativ faktor.

Årsstämman beslöt att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare genom emittering av högst 600 000 optionsrätter som berättigar till teckning av sammanlagt högst 600 000 aktier i Consilium. Optionerna kan tecknas under 2007. Optionerna löper fram till 30 juni 2012. Lösenpriset för optionsrätter skall fastställas av styrelsen inom ett intervall av 125 – 150 procent av den genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Nordiska börsen, Stockholm under månaden före teckningstillfället. Optionerna skall vara marknadsmässigt prissatta.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier eller konvertibla skuldebrev där antalet aktier som skall kunna emitteras skall sammanlagt uppgå till högst 1 000 000 akter. Bemyndigandet får ej användas för riktade kontantemissioner.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av högst sammanlagt 500.000 egna aktier för att utveckla Bolagets kapitalstruktur. Aktierna kan förvärvas antingen genom ett anbud till samtliga aktieägare på lika, av styrelsen fastställda villkor, i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav, eller genom offentlig handel.
.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under 2007 återköpa eller emittera 100 000 egna aktier för att fullfölja utställd aktieoption till Bolagets verkställande direktör.

.

Consilium AB (publ)