Consilium AB (publ) offentliggör idag årsredovisning för 2012, samt nya finansiella mål

Bakgrund
Consilium har mellan åren 2000-2008 genomfört en omstrukturering av verksamheten följt av fokus på tillväxt inom utvalda områden. Från 2009 fram till idag har marknaden påverkats av den försvagade världskonjunkturen och ökat fokus har därför lagts på effektivisering och kostnadskontroll. Från 2013 och framåt har Consilium den finansiella styrkan att återigen fokusera på tillväxt och har formulerat ett antal nya finansiella mål, baserade på dagens verksamhet, som gäller under perioden 2013-2017.

Övergripande mål
Consiliums övergripande mål är att skapa värden för aktieägarna. Det ska ske genom att utnyttja koncernens kompetens, globala marknadsorganisation, långa erfarenhet och innovationsförmåga, samt genom att vara en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment.

Kvalitativt mål
Consiliums kvalitativa mål är att erbjuda marknadens bästa kundvärde i termer av produktkvalitet och produktfunktionalitet, hög leveranssäkerhet samt global service och support.

Finansiella mål

  • Consiliums målsättning är att öka nettoomsättningen med i genomsnitt 10 procent per år under de närmaste fem åren, genom en kombination av organisktillväxt, samarbetsavtal och förvärv.
  • Consiliums målsättning är att uppnå en rörelsemarginal om minst 10 procent under denna femårsperiod.
  • Consiliums målsättning är dessutom att, genom förbättrat rörelseresultat och minskad kapitalbindning, uppnå en avkastning på operativt kapital om minst 15 procent inom denna femårsperiod.

Consiliums årsredovisning finns att ladda ner på http://www.consilium.se. En tryckt version av årsredovisningen distribueras till de aktieägare och övriga intressenter som anmält sitt intresse. Årsredovisningen går även att beställa på info@consilium.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:    0705-760 833

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, har mer än 600 anställda och omsätter närmare 1.000 MSEK.

Ladda ner som PDF