Om Concejo

Concejo AB (publ) är ett blandat investmentbolag med verksamhet inom tre affärsområden:

  • Concejo Industrier
  • SBF Fonder
  • Concejo Tillväxt

Affärsområde Concejo Industrier

Concejo Industrier samlar Concejos operativa industribolag. Utöver att Concejo har mer än 50 procents ägande i samtliga dessa bolag, vilket innebär att de konsolideras både i termer av omsättning och resultat, finns flera likheter mellan bolagen, inte minst att de alla erbjuder produkter och system inom säkerhets­området.

Affärsområde SBF Fonder

SBF Fonder är en förvaltare av alternativa investeringsfonder som äger och förvaltarhyresbostäder i Sverige. SBF Fonders erbjudande riktar sig till såväl institutionella investerare som privatpersoner. Fonderna har liknande mandat och erbjuder exponering mot bostadsfastigheter utanför de större städerna i Sverige. Huvudkontoret är i Stockholm, Sverige, och verksamheten har lokal förvaltning av fastigheter på 21 orter runt om i Sverige.

Affärsområde Concejo Tillväxt

Concejos investeringsverksamhet är koncentrerad till affärsområde Concejo Tillväxt. Concejo har valt, att i sin ägarstyrningsprocess, dela in bolagen i två grupperingar: Concejo Invest – där Concejo har ett större ägarengagemang t ex genom arbete i styrelser, valberedningar eller på annat sätt mer regelbundet stödjer affärsutvecklingen och Concejo Ventures – där Concejo initialt har ett mer passivt ägande