Om Concejo

Concejo AB (publ) är ett blandat investmentbolag med verksamhet inom treaffärsområden:

  • Firenor International
  • SBF Fonder
  • Concejo Tillväxt

Affärsområde Firenor International

Firenor International är en ledande leverantör av högspecialiserade produkter och system för aktiv brandbekämpning för primärt kunder inom energisektorn, såväl traditionella segment som olje- och gasindustrin som förnyelsebar energi. Verksamheten leds utifrån huvudkontoret i Kristiansand, Norge, samt från lokala kontor med koncentration i Mellanöstern.

Affärsområde SBF Fonder

SBF Fonder är en förvaltare av alternativa investeringsfonder som äger och förvaltarhyresbostäder i Sverige. SBF Fonders erbjudande riktar sig till såväl institutionella investerare som privatpersoner. Fonderna har liknande mandat och erbjuder exponering mot bostadsfastigheter utanför de större städerna i Sverige. Huvudkontoret är i Stockholm, Sverige, och verksamheten har lokal förvaltning av fastigheter på 21 orter runt om i Sverige.

Affärsområde Concejo Tillväxt

Concejos investeringsverksamhet är koncentrerad till affärsområde Concejo Tillväxt. Affärsområdet omfattar de bolag som Concejo har ägarintressen i men som inte är tillräckligt stora för att redovisas som ett eget affärsområde. Concejo har valt, att i sin ägarstyrningsprocess, dela in bolagen i två grupperingar: Concejo Invest – där Concejo har ett större ägarengagemang t ex genom arbete i styrelser, valberedningar eller på annat sätt mer regelbundet stödjer affärsutvecklingen och Concejo Ventures – där Concejo initialt har ett mer passivt ägande