Om Concejo

Concejo AB (publ) är ett blandat investmentbolag med verksamhet inom tre affärsområden:

  • Concejo Industrier
  • SBF Fonder
  • Concejo Ventures

Affärsområde Concejo Industrier

Concejo Industrier samlar Concejos operativa industribolag. Utöver att Concejo har mer än 50 procents ägande i samtliga dessa bolag, vilket innebär att de konsolideras både i termer av omsättning och resultat, finns flera likheter mellan bolagen, inte minst att de alla erbjuder produkter och system inom säkerhets­området.

Affärsområde SBF Fonder

SBF Fonder är en förvaltare av alternativa investeringsfonder som äger och förvaltarhyresbostäder i Sverige. SBF Fonders erbjudande riktar sig till såväl institutionella investerare som privatpersoner. Fonderna har liknande mandat och erbjuder exponering mot bostadsfastigheter utanför de större städerna i Sverige. Huvudkontoret är i Stockholm, Sverige, och verksamheten har lokal förvaltning av fastigheter på 21 orter runt om i Sverige.

Affärsområde Concejo Ventures

Concejos investeringsverksamhet är koncentrerad till affärsområde Concejo Ventures.  Concejo Ventures investerar i, framför allt, onoterade tillväxtbolag i Norden. Strategin är att bygga upp en portfölj med investeringar i bolag som dels befinner sig i tillväxt och dels är verksamma inom områden som Concejo bedömer kommer ge god långsiktig värdeutveckling. Investeringarna omfattar bolag verksamma inom bland annat Deep Tech, Cybersäkerhet, Grön omställning, Hållbar utveckling och Digitalisering.