Kallelse till extra bolagsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 (”Consilium” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 augusti 2020. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19 har styrelsen i Consilium beslutat att stämman ska genomföras genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman kommer därför att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 15 augusti 2020,
dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 20 augusti 2020. Observera att anmälan till den extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen lördagen den 15 augusti 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats ab.consilium.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Consilium tillhanda senast torsdagen den 20 augusti 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till Consilium AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Box 5028, 131 05 Nacka. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@consilium.se. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning
På bolagsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av ny styrelseledamot
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att till ordförande vid bolagsstämman välja Erik Lindborg. Vid förhinder för den föreslagna stämmoordföranden ska valberedningen anvisa ersättare.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Val av justeringspersoner (punkt 5)
Styrelsen föreslår Ove Hansson och Carl Rosenblad, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som valberedningen anvisar, till personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Valberedningens förslag till beslut (punkt 7)
Fredrik Nygren har i enlighet med vad som framgår av pressmeddelande offentliggjort den 3 juli 2020 meddelat styrelsen i Consilium att han av personliga skäl valt att lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Av samma skäl har Fredrik Nygren meddelat att han även valt att avsäga sig sitt uppdrag som ledamot av valberedningen samt alla sina övriga uppdrag i Bolaget.

Valberedningen i Consilium har därefter arbetat intensivt med att finna en efterträdare till Fredrik Nygren. Processen har nu avslutats och valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyval av Stefan Gattberg som styrelseledamot. Om stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer styrelsen att bestå av Erik Lindborg, Carl Adam Rosenblad, Sten Ankarcrona, Thomasine Rosenblad och Stefan Gattberg.

Stefan Gattberg, född 1981, innehar en juristexamen från Lunds universitet och har studerat företagsekonomi vid Uppsala universitet. Stefan Gattberg är grundare av Altaal AB, ett oberoende privatägt investmentbolag som investerar i alternativa tillgångar såsom fastigheter, infrastruktur och därtill relaterad private equity. Mellan åren 2014 och 2019 var Stefan Gattberg chef för Investment Banking-avdelningen hos Pareto Securities AB. Stefan Gattbergs erfarenhet omfattar även sex år på Skuld Group (ett världsledande marint försäkringsbolag), där han var dess verkställande direktör i Storbritannien 2010-2013. Stefan Gattberg är styrelseledamot i Cibus Nordic Real Estate AB (publ).

Valberedningen bedömer att Stefan Gattberg kommer att tillföra styrelsearbetet erfarenhet och kompetens till såväl aktieägarnas och bolagets stora nytta och att han är en lämplig ledamot med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Stefan Gattberg, samt närstående, äger inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget och är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare i Consilium AB (publ).

Aktier och röster
I Consilium finns totalt 11 702 203 aktier, varav 907 490 aktier av serie A och 10 794 713 av serie B, motsvarande sammanlagt 19 869 613 röster. A-aktierna innehar 10 röster och B-aktierna innehar 1 röst.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för bolagsstämman. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, d.v.s. senast tisdag den 11 augusti 2020, till adress Consilium AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Box 5028, 131 05 Nacka eller via e-post till info@consilium.se. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats ab.consilium.se och hos Bolaget från och med den 16 augusti 2020. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Handlingar inför stämman
Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag framgår av kallelsen. Fullmaktsformulär och poströstningsformulär hålls tillgängligt för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats ab.consilium.se senast torsdagen den 30 juli 2020. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgängligt hos Bolaget. Handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i juli 2020
Consilium AB (publ)
Styrelsen

Informationen lämnades, genom ovanstående personens försorg, för offentliggörande den 27 juli 2020 klockan 14:45 CET.

Consilium utvecklar, tillverkar och marknads­för säkerhetssystem för aktiv brandbekämpning i högriskmiljöer. Consiliums tjänster och produkter skyddar liv, miljö och materiella värden inom nischmarknader med höga säkerhetskrav och höga säkerhetsvärden. Visionen är att kunden ska välja Consilium ”When Safety Matters”.

Ladda ner som PDF