Kallelse till extra bolagsstämma i Concejo AB (publ)

Aktieägare i Concejo AB (publ), 556480-3327, tidigare Consilium AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 december 2020. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19 har styrelsen i Concejo beslutat att stämman ska genomföras genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman kommer därför att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Den fråga som kommer att behandlas är fastställande av antalet styrelseledamöter, enligt nedan.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 december 2020 eller, om aktieinnehavet är förvaltarregistrerat, rösträttsregistrerat sina aktier på avstämningsdagen för rösträttsregistreringar som är måndagen den 21 december 2020, samt
dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast måndagen den 28 december 2020. Observera att anmälan till den extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 21 december 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats http://www.concejo.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Concejo tillhanda senast måndagen den 28 december 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till Concejo AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Box 5028, 131 05 Nacka. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@concejo.se. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning
På bolagsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antal styrelseledamöter
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att till ordförande vid bolagsstämman välja Erik Lindborg. Vid förhinder för den föreslagna stämmoordföranden ska valberedningen anvisa ersättare.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Val av justeringsman (punkt 5)
Styrelsen föreslår Carl Rosenblad, eller vid förhinder, den som valberedningen anvisar, till den att jämte ordföranden justera stämmans protokoll. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 7)
Styrelsen består till antalet idag av sex ledamöter, med en vakans. Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att fastställa antalet ledamöter till fem, varvid vakans upphör. Styrelsen består därmed av tidigare valda ledamöter: Erik Lindborg (ordförande), Thomasine Rosenblad, Sten Ankarcrona, Jonas Rydell och Carl Adam Rosenblad.

Aktier och röster
I Concejo finns totalt 11 702 203 aktier, varav 907 490 aktier av serie A och 10 794 713 av serie B, motsvarande sammanlagt 19 869 613 röster. A-aktierna innehar 10 röster och B-aktierna innehar 1 röst.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för bolagsstämman. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, d.v.s. senast lördagen den 19 december 2020, till adress Concejo AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Box 5028, 131 05 Nacka eller via e-post till info@concejo.se. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats http://www.concejo.se och hos Bolaget från och med den 21 december 2020. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Handlingar inför stämman
Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag framgår av kallelsen. Fullmaktsformulär och poströstningsformulär hålls tillgängligt för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats http://www.concejo.se senast tisdagen den 8 december 2020. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgängligt hos Bolaget. Handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

   

Stockholm i december 2020
Concejo AB (publ)
Styrelsen

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2020 klockan 11:30.

Ladda ner som PDF