Kommuniké från extra bolagsstämma i Consilium AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Consilium AB (publ) den 27 oktober 2006, fastställdes styrelsens förslag om nyemission av högst 2 366 933 aktier till en kurs om 31 kronor per aktie. Emissionen, som sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare, är fullt garanterad av ett konsortium bestående av huvudaktieägaren Platanen Holdings BV, Bliwa Livförsäkring och Swedbank. Totalt kommer emissionen att tillföra Consilium 73,3 MSEK före emissions- och garantikostnader.

Styrelsens förslag till beslut, fastställt av bolagsstämman
Styrelsen föreslog att stämman fattade beslut att öka bolagets aktiekapital med högst 11 834 665 kronor från 35 491 855 kronor till 47 326 520 kronor, genom nyemission av högst 2 366 933 aktier, på i nedan angivna villkor.

1. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid tre (3) innehavda aktier skall berättiga till teckning av en (1) ny aktie av samma aktieslag (primär företrädesrätt).

2. För det fall att samtliga nya aktier inte tecknas med primär företrädesrätt skall dessa erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 6 november 2006.

4. För varje tecknad aktie skall erläggas 31 kronor. Aktiekapitalet ökas med högst 11 834 665 kronor och överkursen förs till överkursfonden.

5. Aktieteckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 9 november 2006 till och med den 23 november 2006. Teckning utan företrädesrätt skall ske på särskild teckningslista och betalning för tecknade aktier skall erläggas senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Handel med teckningsrätter kan äga rum under tiden från och med den 9 november 2006 till och med den 20 november 2006.

6. De nya aktierna skall ge rätt till vinstutdelning första gången från och med innevarande
räkenskapsår.

7. Styrelsen skall befullmäktigas att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan vara erforderliga för att erhålla registrering av beslutet om nyemission.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag krävdes att beslutet biträddes av mer än hälften av de avgivna rösterna vid bolagsstämman. Beslut enligt styrelsens förslag biträddes av samtliga angivna röster vid bolagsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33