Concejo AB (publ) begär inlösen av sina efterställda eviga inlösenbara hybridobligationer med rörlig ränta om upp till 400 000 000 kronor och med ISIN SE0010494799

Den 31 augusti 2021 meddelade Concejo AB (publ) (tidigare Consilium AB (publ)) (”Bolaget”) sin avsikt att påkalla förtida inlösen enligt punkt 10.3 under villkoren för sina efterställda eviga inlösenbara hybridobligationer med rörlig ränta om upp till 400 000 000 kronor och med ISIN SE0010494799 (”Obligationerna”). Underrättelser om förtida inlösen (eng. call option notice) har idag skickats till obligationsinnehavarna och biläggs även till detta pressmeddelande.

Den förtida inlösen är ovillkorad och återbetalningsdagen infaller den 1 november 2021. Obligationerna kommer till fullo återbetalas till dess nominella belopp tillsammans med eventuell uppskjuten ränta samt annan upplupen men ej betald ränta fram till och med återbetalningsdagen och sådant belopp kommer betalas till den som är registrerad som obligationsinnehavare på avstämningsdagen, den 25 oktober 2021, i skuldboken som hålls av Euroclear Sweden.

Obligationerna avses avnoteras från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista i samband med den frivilliga inlösen.

 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2021 klockan 12.00 CET.

Concejo AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
http://www.concejo.se

 

Om Concejo 
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

 

Ladda ner som PDF