Bolagsstämmokommuniké

Vid årsstämma den 15 maj 2007 har bolagsstämman beslutat att samtliga aktier i Consilium Components AB skall delas ut till aktieägarna i Consilium. Utdelningen ska ske i proportion till varje enskild aktieägares innehav. För varje aktie av serie A i Consilium AB (publ) erhålls en aktie av serie A i Consilium Components AB och för varje aktie av serie B i Consilium AB (publ) erhålls en aktie av serie B i Consilium Components AB. Avstämningsdagen för att erhålla aktier i Consilium Components AB beslutades vara den 8 juni 2007. Styrelsen offentliggjorde genom pressmeddelande den 25 maj 2007 att avstämningsdagen behöver senareläggas med hänsyn till noteringsprocessen för Consilium Components AB.

Vid extra bolagsstämma i Consilium AB (publ) den 25 juni 2007 fastställdes styrelsens förslag att ändra avstämningsdag för erhållande av aktier i Consilium Components till den 15 augusti 2007.

Avsikten är att aktierna i Consilium Components AB i samband med utdelningen skall noteras på First North.

Extra bolagsstämman fastställde styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram med optionsrätter till ledande befattningshavare inom Consilium.

Beslutet innebär i huvudsak att Consilium, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utan vederlag skall emittera teckningsoptioner till Consiliums helägda dotterbolag Consilium Marine Group AB. De emitterade teckningsoptionerna skall under år 2007 överlåtas till vissa ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner inom Consilium eller dess dotterbolag på marknadsmässiga villkor. Fullständiga villkor finns på http://www.consilium.se under handlingar inför extra bolagsstämma.

Nacka 2007-06-25
Consilium AB (publ)

För ytterligare information:
Anna Holmgren, Finansdirektör
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0708-7178 72