Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2018 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget 6, Nacka Strand

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 maj 2018, dels senast fredagen den 18 maj 2018 klockan 16.00 ha anmält sitt deltagande till Bolaget, antingen skriftligen under rubriken ”Årsstämma” på adress Box 5028, 131 05 Nacka, eller per e-post info@consilium.se, eller per telefon 08-563 05 300. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen fredagen den 18 maj 2018 begära sådan omregistrering hos förvaltaren.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning
På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Redogörelse för valberedningens arbete
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelse och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Nomineringsprocedur och val av valberedning
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att för företagsförvärv fatta beslut om emission av aktier och konvertibla skuldebrev
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse (punkterna 8 – 9) kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman.

Förslag till dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017. Förutsatt att årsstämman 2018 fattar beslut enligt styrelsens förslag om vinstdisposition, kommer 184 734 ksek att balanseras i ny räkning.

Förslag till val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvoden, förslag till val av styrelse och styrelseordförande, förslag till val av revisor (punkterna 2, 10, 11, 12, 13 och 14)
I valberedningen har deltagit Lennart Norling, ordförande, Rasmus Palmqvist representant för Sound Invest AB, en av aktieägarna, samt därutöver styrelsens ordförande Carl Rosenblad.
a) Styrelsens ordförande Carl Rosenblad väljs till ordförande för stämman.
b) Antalet stämmovalda styrelseledamöter skall vara sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.
c) Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med 800 000 kronor att fördelas med 175 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor vardera till styrelsens externa stämmovalda ledamöter. Till revisor skall arvode utbetalas enligt faktura i enlighet med godkända inköpsprinciper.
d) Omval föreslås ske av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Carl Rosenblad, Peter Carlberg, Erik Lindborg, Fredrik Nygren, Carl Adam Rosenblad, Thomasine Rosenblad samt Ann-Marie Åström. Carl Rosenblad föreslås till styrelsens ordförande.
e) Omval föreslås ske av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsföretag, med Camilla Samuelsson som huvudansvarig revisor för en period om 4 år.

Förslag till nomineringsprocedur och val av valberedning (punkt 15)
Inför årsstämman 2018 föreslår styrelsen att årsstämman utser ledamöterna i valberedningen. Förslaget innebär att Carl Rosenblad i egenskap av representant för huvudägaren och styrelsens ordförande och Rasmus Palmquist som representant för en av aktieägarna samt Lennart Norling skall utgöra valberedning och arbeta fram förslag till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att Carl Rosenblad, Rasmus Palmquist samt Lennart Norling ska ingå i valberedningen och att Lennart Norling väljs som ordförande i valberedningen. Om det på grund av inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock att det sammanlagda antalet ledamöter ej skall överstiga tre. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört, skall, om valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller – om denne inte längre tillhör de större aktieägarna – aktieägare som storleksmässigt står i tur att utse en ersättare. Valberedningens ledamöter skall uppbära ett arvode om 12 000 kronor och eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen skall bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess ny valberedning utses vid nästkommande årsstämma.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncernens ledningsgrupp, som omfattar verkställande direktören, de två affärsområdescheferna och finans- och ekonomichef. Styrelsens förslag baseras på att bolagets ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig. Det totala villkorspaketet för dessa skall utgöra en avvägd kombination av: grundlön, årlig rörlig ersättning, i förekommande fall aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Den årliga rörliga ersättningen är alltid maximerad till högst 3 månadslöner. Årlig rörlig ersättning samt aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram skall i huvudsak vara relaterade till företagets/koncernens resultat- och värdeutveckling. Pensionsförmåner är alltid avgiftsbaserade. Styrelsen har bedömt att det inte är aktuellt för närvarande att föreslå ett aktierelaterat incitamentsprogram.

Förslag till beslut avseende emissionsbemyndigande för styrelsen (punkt 17)
Styrelsen bemyndigas jämlikt 13 kap 35 § och 15 kap 33 § aktiebolagslagen att längst intill 2019 års årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av antingen sammanlagt högst 1 100 000 nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev vilka – med tillämpning av de vid emissionstillfället gällande konverteringsvillkoren – medför rätt vid utbyte till inte fler än 1 100 000 nya B-aktier. Följande villkor skall gälla för sådana emissionsbeslut som styrelsen fattar med tillämpning av bemyndigandet.

1. Emissionsbeslut får ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och medbestämmelse om apport respektive kvittningsförbehåll eller eljest med villkor.
2. Emissionsbeslut får inte medföra att aktiekapitalet ökas med mer än sammanlagt 5 500 000 kronor.
3. Emissionsbeslut får endast fattas i syfte att genomföra förvärv av hela eller delar av företag, vilket är skälet till eventuell avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Detta innebär dock inte att endast apportemissioner må förekomma, utan kontantemissioner får beslutas om syftet med emissionen är att helt eller delvis finansiera sådana företagsförvärv.

Aktier och röster
I Consilium AB (publ) finns totalt 11 702 203 aktier, varav 907 490 aktier av serie A och 10 794 713 av serie B, motsvarande sammanlagt 19 869 613 röster. A-aktierna innehar 10 röster och B-aktierna innehar 1 röst.

Handlingar inför stämman
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017 hålls tillgänglig på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida http://www.consilium.se senast tre veckor före stämman. Årsredovisningen skickas till de aktieägare som begärt det samt uppger sin postadress.

 
Stockholm i april 2018
Consilium
AB (publ)

Styrelsen

 
Denna information har lämnats, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 klockan 17.00 CET.

Ladda ner som PDF