Rapport från årsstämma i Concejo AB (publ) den 24 maj 2022

Årsstämma i Concejo AB (publ) hölls idag den 24 maj 2022. Stämman genomfördes genom förhandsröstning (så kallad poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler i syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid19.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition, vilket innebär att ingen utdelning lämnas och att fritt eget kapital om 792 485 KSEK i moderbolaget överförs i ny räkning.

 

Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkningar i enlighet med styrelsens förslag.

 

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2021.

 

Vid årsstämman beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter i Concejo AB (publ) omvälja Erik Lindborg, Sten Ankarcrona, Carl Adam Rosenblad, Thomasine Rosenblad samt Jonas Rydell.

 

Årsstämman beslutade att Erik Lindborg väljs till styrelseordförande.

 

Årsstämman beslutade om ett arvode till styrelsen om sammanlagt 900 000 kronor, samt om arvode till revisorer.

 

Vid årsstämman valdes valberedning och beslutades om arvode till valberedning samt fastställdes instruktion till valberedningen.

 

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

 

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram tills nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier eller konvertibla skuldebrev, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, där antalet aktier som skall kunna emitteras sammanlagt skall uppgå till högst 1 100 000 aktier. Bemyndigandet gäller för finansiering av eventuella förvärv.

 

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B i huvudsak för att användas som betalning eller för finansiering vid företagsförvärv eller verksamhet och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt användas för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.

Högst så många aktier av serie B får förvärvas att Concejos innehav vid var tid uppgår till högst 10 procent av totalt antal utestående aktier i Concejo.

Årsstämman beslutade om att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021.

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 maj 2022 kl. 15:00 CET.

Concejo AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
http://www.concejo.se

Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF