Investeringar

Concejos investeringsverksamhet är koncentrerad till affärsområde Concejo Tillväxt. Affärsområdet omfattar de bolag som Concejo har ägarintressen i men som inte är tillräckligt stora för att redovisas som ett eget affärsområde. Concejo har valt, att i sin ägarstyrningsprocess, dela in bolagen i två grupperingar: Concejo Invest – där Concejo har ett större ägarengagemang t ex genom arbete i styrelser, valberedningar eller på annat sätt mer regelbundet stödjer affärsutvecklingen och Concejo Ventures – där Concejo initialt har ett mer passivt ägande.