Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 19 maj 2011

Vid årsstämma i Consilium AB (publ) den 19 maj 2011 fastställdes styrelsens förslag att inte lämna utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2010. Det beslutades i övrigt att disponera resultat och fastställa resultat- och balansräkningar i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2010.  

Vid årsstämman beslutades vidare, i enlighet med nomineringskommittens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter i Consilium AB (publ) omvälja Carl Rosenblad, Carl Adam Rosenblad, Fredrik Nygren, Peter Carlberg och Ann-Marie Åström. Årsstämman beslutade om ett arvode till styrelsen om sammanlagt 450.000 kronor, samt om arvode till revisorer. 

Vid årsstämman valdes nomineringskommitte och beslutades om arvode till nomineringskommitte.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för ledande befattningshavare skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall ledande befattningshavare även kunna erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad till maximalt tre (3) månadslöner och baseras på koncernens och dess affärsområdens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål samt en individuell och kvalitativ faktor.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram tills nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier eller konvertibla skuldebrev, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, där antalet aktier som skall kunna emitteras sammanlagt skall uppgå till högst 1 000 000 aktier. Bemyndigandet gäller för finansiering av eventuella förvärv.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, fram tills nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av sammanlagt högst 1 000 000 egna aktier för att utveckla bolagets kapitalstruktur. Aktierna kan förvärvas antingen genom ett anbud till samtliga aktieägare på lika, av styrelsen fastställda, villkor, i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav, eller genom offentlig handel.

Årsstämman beslutade om ändring i bolagsordningen med avseende på publicering av kallelse till bolagsstämma.

Consilium AB (publ)

För ytterligare information:
Ove Hansson, VD och Konernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Ladda ner som PDF