Ändring av avstämningsdag för erhållande av aktier i Consilium Components AB

Vid årsstämman i Consilium AB (publ) den 15 maj 2007 beslutades att samtliga aktier i Consilium Components AB ska delas ut till aktieägarna i Consilium AB (publ). Utdelningen ska ske i proportion till varje enskild aktieägares innehav. För varje aktie av serie A i Consilium AB (publ) erhålls en aktie av serie A i Consilium Components AB och för varje aktie av serie B i Consilium AB (publ) erhålls en aktie av serie B i Consilium Components AB. Avstämningsdag för erhållande av aktier i Consilium Components AB beslutades vid årsstämman vara den 8 juni 2007.

Styrelsen föreslår nu att avstämningsdagen för erhållande av aktier i Consilium Components AB, med hänsyn till noteringsprocessen skall senareläggas. Styrelsen avser att inom kort kalla till extra bolagsstämma i Consilium AB (publ) för att där framlägga förslag om ändring av formell avstämningsdag för erhållande av aktier i Consilium Components AB.

Ambitionen är att notera Consilium Components aktien på First North under mitten av 2007 och särskild information kommer att lämnas inför noteringen.

Styrelsen

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se