Consilium har beslutat att emittera återstående 75 Mkr av den företagsobligation om maximalt 400 Mkr som beslutades under oktober 2012

Consilium beslutade under oktober 2012 att emittera en icke säkerställd femårig företagsobligation, där företagsobligationens maximala volym uppgick till 400 miljoner kronor. Ett belopp om 325 miljoner kronor, av maximalt 400 miljoner kronor, emitterades initialt. Consilium har nu beslutat att emittera återstående 75 miljoner kronor. Företagsobligationen har ett slutligt förfall 2017. Obligationen löper med en rörlig ränta om STIBOR (3månader) + 5,50 procentenheter. Consilium har noterat företagsobligationen på NASDAQ OMX Stockholm.

”Emissionslikviden skapar finansiell beredskap för de affärsmöjligheter och den tillväxt som förväntas uppkomma under de närmaste åren”, säger Ove Hansson, VD och koncernchef.

Nordea Bank AB (publ) har agerat finansiell rådgivare till Consilium AB (publ) i den senaste obligationsemissionen om 75 miljoner kronor.

  

Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juli, 2013, klockan 13.00 CET.

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, har ca 600 anställda och omsätter ca 1.000 MSEK.

Ladda ner som PDF