Hybridobligation

Den 1 november 2017 utfärdade Consilium AB (publ) ett ej säkrat evigt hybridobligationslån om 200 MSEK. Hybridobligationen har en obestämd löptid och redovisas i eget kapital. Eftersom obligationen enligt villkoren inte har ett specifikt förfallodatum föreligger ingen formell skyldighet att betala ränta. Hybridobligationen är underordnad andra skulder.

Villkoren för Consilium ABs företagsobligationslån som utfärdades 2015 innehåller en utbetalningsbegränsning för utdelning, återköp av aktier och räntebetalning på underordnade lån (hybridobligationen), vilket innebär att de årliga betalningarna maximeras till 50% av koncernens nettoresultat för föregående räkenskapsår. I delårsrapporten januari till september 2018 tillkännagav Consilium en engångsnedskrivning av goodwill på 50 MSEK som ett resultat av en nedskrivningsprövning för affärsområdet Safety Engineering på grund av osäkerheten inom olje- och gasindustrin. Goodwillnedskrivningen kommer att påverka koncernens nettoresultat för räkenskapsåret 2018 väsentligt och även om bokslutet för 2018 ännu inte har färdigställts är det sannolikt att koncernens nettoresultat för helåret 2018 kommer att vara negativt, vilket i så fall skulle innebära att utbetalningsbegränsningen enligt företagsobligationslånet inte skulle tillåta att Consilium betalar den ränta som förfaller till betalning den 1 februari 2019 på hybridobligationen.

För att likväl utbetala ränta till hybridobligationsinnehavarna och för att undvika merkostnader för Consilium i form av uppräkning av räntan på hybridobligationen har därför huvudägaren Platanen Holding AB valt att för Consilium ABs räkning betala den ränta om 3 067 KSEK som belöper på hybridobligationen och som förfaller till betalning den 1 februari 2019, avseende perioden 2018-11-02—2019-02-01, och att betrakta detta som ett villkorat aktiägartillskott till Consilium AB (publ). Tillskottet är villkorat innebärande att återbetalning skall kunna göras ur disponibla vinstmedel inom ramen för reglerna i 17 och 18 kapitlet i Aktiebolagslagen och inte strider mot utbetalningsvillkoren enligt företagsobligationsavtal 2015/2020.

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson
Koncernchef och VD
e-post: ove.hansson@consilium.se
Tel: 08-563 053 02
Mob: + 46-70 576 08 33
http://www.consilium.se

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s   marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personens försorg, för offentliggörande den 30 januari 2019 klockan 10:30 CET.

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 400 MSEK. 

Consilium AB (publ)
Västra Finnbodavägen 2-4,
131 05 NACKA
Tel: +46 8 563 05 300
Fax: +46 8 563 05 399
http://www.consilium.se
info@consilium.se

Ladda ner som PDF