Concejo kommer att föreslå långsiktigt incitamentsprogram

Concejo har idag fattat beslut om att föreslå bolagsstämman att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Concejo. Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för att behålla och öka motivationen hos strategiskt viktig personal i koncernen. Incitamentsprogrammet föreslås bestå av teckningsoptioner och hela förslaget inklusive programmets villkor kommer att presenteras i samband med en kommande kallelse till extra bolagsstämma.
 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2021 klockan 12:30 CET.
 

 
Concejo AB (publ)
 

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
http://www.concejo.se

  
Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF