Valberedning

Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av ägarna styrd, strukturerad och bekantgjord process, som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut.

Valberedningen är bolagsstämmans organ med uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. Instruktion till valberedningen återfinns i protokoll från senaste årsstämman.

Valberedningen består av:

  • Carl Rosenblad, ordförande
  • Erik Lindborg, ledamot
  • Ann-Marie Åström, ledamot

Förslag/information till valberedningen lämnas via e-post till, info@concejo.se.