Consiliums bolagstämma

Vid Consiliums AB:s ordinarie bolagsstämma i Stockholm den 18 maj beslöts om:

Val av styrelse. Bolagsstämman beslöt om omval av Carl Rosenblad (ordförande), Fred Andersson, Göran Hammarberg, Carl Adam Rosenblad, Louise Westerberg och Kurt Wirland. Styrelsearvodet fastställdes till 500 000 kr att fördelas inom styrelsen.

Bolagsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Bolagsstämman beslutade att den ansamlade förlusten skulle avräknas mot överkursfond och beviljade Styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004.

I Ove Hanssons VD-anförande redogjordes för de olika verksamheternas utveckling. En statusrapport för respektive affärsområdes verksamhet och marknad lämnades samt en redogörelse för pågående förändringsprojekt. Särskild uppmärksamhet ägnades åt Consiliums mål att förändras från ett bolag med internationell försäljning till ett verkligt globalt bolag, med en konkurrenskraftig kostnadsstruktur. Viss tid ägnades även till presentation av kvartalsrapporten för första kvartalet 2005. Anförandet avslutades med svar på frågor från på bolagsstämman deltagande aktieägare.

Stockholm 2005-05-19

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Consilium AB
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se