Consilium AB (publ) har framgångsrikt emitterat hybridobligationer om 200 miljoner kronor

Consilium AB (publ) (”Consilium”) har den 25 oktober 2017 genomfört en emission av ett hybridobligationslån med en evig löptid och med en ram om upp till 400 miljoner kronor. Initialt emitterades 200 miljoner kronor till en rörlig kupongränta om 3m Stibor + 6,0% fram till första inlösendagen. Consilium har möjlighet att förtidsinlösa hybridobligationslånet den 1 november 2021 och vid varje räntebetalningsdag därefter.

Transaktionen mottogs mycket väl och attraherade ett stort intresse bland nordiska investerare och erbjudandet blev kraftigt övertecknat. 

”Hybridobligationslånet kommer att bokföras som eget kapital och stärker därmed vår balansräkning och finansiella ställning, vilket gynnar bolagets relation med större kunder på internationella marknader, särskilt i samband med tecknandet av långa leverans- och serviceavtal för säkerhetssystem. Emissionen ger oss dessutom en ökad flexibilitet att genomföra lönsamma investeringar, säger Consiliums VD Ove Hansson”

Nordea har agerat finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling legal rådgivare i emissionen.

 
CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25:e oktober 2017 klockan 16.00 CET.

 
Om Consilium

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem och automationssystem, framför allt till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 1 000 anställda och omsätter 1 700 MSEK.

Ladda ner som PDF