Ansvarstagande

Concejo har ambitionen att bedriva en ansvarsfull verksamhet med hänsyn tagen till hållbar utveckling. Concejo ser hållbar utveckling som ett förhållande där dagens behov kan tillgodoses utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina, i enlighet med FN-definitionen från 1987. Concejos målsättning är att produktbolag och produktionsenheter ska ha ett miljöledningssystem enligt ISO 14000.

Grundläggande är att verksamheten ska planeras, genomföras, följas upp och förbättras enligt dessa principer för att minska företagets negativa miljöpåverkan. Concejo ser detta arbete som en naturlig del i sitt åtagande gentemot företagets intressenter. Där utöver är det Concejos bestämda uppfattning att ett framgångsrikt miljöarbete även ger ekonomiska fördelar, både på kort och på lång sikt.

För mer information om koncernens ansvarstagande, läs hållbarhetsrapporten i Concejos senast publicerade årsredovisning.

Arkiv

Hållbarhetsrapport 2022
Hållbarhetsrapport 2021
Hållbarhetsrapport 2020
Hållbarhetsrapport 2019
Hållbarhetsrapport 2018
Hållbarhetsrapport 2017