Nedskrivning av nettotillgångar i samband med försäljning av Engineering/Automation-verksamheten

Verksamheter till försäljning
Consilium flyttade fram publicering av kvartalsrapporten för perioden januari – mars 2019 och publicering av årsredovisningen för 2018 med anledning av pågående diskussioner om försäljning av Engineering/Automations-verksamheten. Eftersom försäljningen inte är avslutad väljer Consilium, inför publicering av års- och koncernredovisning för 2018 samt kvartalsrapport för perioden januari-mars 2019, att göra en koncernmässig nedskrivning med 225 MSEK på nettotillgångar som innehas till försäljning. Nedskrivningen kommer att påverka resultatet för 2018, vilket innebär att den bokslutsrapport för 2018 som avlämnades den 28 februari 2019 kommer att avvika mot den officiella års- och koncernredovisningen för 2018. Års- och koncernredovisning för 2018 samt kvartalsrapport för perioden januari-mars 2019 kommer att publiceras den 29 maj 2019. Nedskrivningen har ingen påverkan på kvarvarande verksamhet.

Kvarvarande verksamhet
Kvarvarande verksamhet (affärsområde Marine & Safety och affärsområde Safety Engineering) har utvecklats mycket positivt under första kvartalet 2019. Orderingången för kvarvarande verksamhet ökade under första kvartalet 2019 med 19 procent till 413,9 MSEK (350,2). Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 384,9 MSEK (319,0).

Affärsområde Marine & Safety har under de senaste fem åren visat på en stabil utveckling av volym och resultat trots en svag marknad inom vissa områden. Orderstocken är stor, och Consilium förväntar en fortsatt ökad nettoomsättning under 2019. Flera nya produkter får genomslag i volym och kostnadsreduktion under 2020. Det finns, med fortsatt fokus på säkerhet, flera nischområden med tillväxtpotential och möjligheter till strategiska förvärv.

Affärsområde Marine & Safety

Belopp i MSEK
Helår Helår Helår Helår Helår
2018 2017 2016 2015 2014
Orderingång 1 351,2 1 313,4 1 188,4 1 066,6 944,7
Nettoomsättning 1 345,4 1 239,3 1 197,3 1 029,2 833,6
EBITDA 221,1 218,7 196,8 187,2 133,6
EBITDA-marginal (%) 16,4 17,6 16,4 18,2 16,0

Affärsområde Safety Engineering uppvisade en mycket hög lönsamhet fram till 2015. Sedan har verksamheten påverkats kraftigt negativt av nedgången inom olje- och gas- industrin. Vi ser en ökad aktivitet på marknaden och förväntar en ökad orderingång från nya egna produkter.

Affärsområde Safety Engineering

Belopp i MSEK
Helår Helår Helår Helår Helår
2018 2017 2016 2015 2014
Orderingång 84,9 87,7 58,2 108,1 68,1
Nettoomsättning 74,9 74,0 85,6 158,4 98,1
EBITDA 2,0 1,2 -3,6 30,3 21,3
EBITDA-marginal (%) 2,7 neg neg 19,1 21,7

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se
 

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personens försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019 klockan 16:35 CET.

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 675 anställda och omsätter 1 500 MSEK. 

Ladda ner som PDF