Årsstämma 2024

Årsstämma i Concejo AB (publ) för räkenskapsåret 2023 äger rum den 13 maj 2024.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman ska inkomma med en skriftlig begäran till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Begäran ska vara ställd till:

Concejo AB (publ)
Styrelsen
Box 5028
131 05 Nacka

Begäran ska ha inkommit i god tid för att med säkerhet kunna tas upp i kallelsen till stämman, dock senast 25 mars 2024.

Årsstämma 2023

Årsstämma i Concejo AB (publ) för räkenskapsåret 2022 ägde rum den 24 maj 2023.

Kallelse till årsstämma 24 maj 2023
Fullmaktsformulär
Valberedningens arbete samt förslag inför årsstämman
Ersättningsrapport
Revisorns yttrande över ersättningsrapporten
Styrelsen yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen
Protokoll årsstämma 24 maj 2023
Röstlängd årsstämma 24 maj 2023

Årsstämma 2022

Årsstämma i Concejo AB (publ) för räkenskapsåret 2021 ägde rum den 24 maj 2022. .

Kallelse till årsstämma 24 maj 2022
Poströstning och anmälan
Fullmaktsformulär
Valberedningens arbete samt förslag inför årsstämman
Ersättningsrapport
Revisorns yttrande över ersättningsrapporten
Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen
Tidigare revisors redogörelse enligt 9.23 § aktiebolagslagen
Underrättelse enligt 9.23 a § aktiebolagslagen
Protokoll årsstämma 24 maj 2022
Slutredovisning poströster

Årsstämma 2021

Årsstämma för Concejo AB (publ) för räkenskapsåret 2020 ägde rum den 21 maj 2021.

Kallelse till årsstämma 21 maj 2021
Poströstning och anmälan
Fullmaktsformulär
Valberedningens arbete samt förslag inför årsstämman
Ersättningsrapport
Revisorsyttrande över ersättningsrapporten
Protokoll årsstämma 21 maj 2021
Slutredovisning poströster

Tidigare genomförda årsstämmor

Protokoll årsstämma 27 maj 2020
Kallelse till årsstämma 27 maj 2020
Protokoll årsstämma 19 juni 2019.pdf
Kallelse till årsstämma 2019-06-19
Protokoll årsstämma 24 maj, 2018
Kallelse till årsstämma 2018-05-24
Protokoll årsstämma 19 maj 2017
Kallelse till årsstämma 2017-04-18
Protokoll årsstämma 23 maj 2016.pdf
Kallelse till årsstämma 23 maj 2016
Kallelse till årsstämma 19 april 2015
Minutes annual meeting May 19, 2015 (in Swedish)
Protokoll årsstamma 20 maj 2014
Protokoll årsstämma 16 maj 2013
Protokoll årsstämma 22 maj 2012