Consiliums prospekt godkänt av Finansinspektionen

Consilium meddelar idag att Finansinspektionen godkänt bolagets prospekt med anledning av beslutet om företrädesemission på extra bolagsstämman den 27 oktober 2006. Prospektet kommer att skickas ut till samtliga kända aktieägare, efter avstämning i VPC:s register per den 6 november, 2006.

Villkor i sammandrag:
Företrädesrätt: Tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Consilium.
Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen: 6 november, 2006.
Handel med teckningsrätter: 9 november – 20 november, 2006.

Emissionskurs: 31 kronor per aktie.
Teckningstid: 9 november-23 november, 2006.
Teckning och betalning av aktier: Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant betalning, således senast den 23 november 2006.
Antal nyemitterade aktier: 199 799 aktier av serie A. 2 167 134 aktier av serie B.
Emissionslikvid: 73 374 923 kronor.

Det godkända emissionsprospektet finns även för nedladdning på Consiliums hemsida, http://www.consilium.se, på Swedbank Markets hemsida, http://www.swedbank.se/prospekt, samt
i tryckt form på Consilium och Swedbanks huvudkontor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
VD och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33