Omstrukturering inom Consilium

Consilium har under de senaste åren successivt fokuserat verksamheten till säkerhetsprodukter och säkerhetssystem för nischmarknader med höga skyddsvärden och höga säkerhetskrav. Som ett led i strategin att fokusera på säkerhet har Consilium inom affärsområde Marine & Safety avyttrat och avvecklat huvuddelen av navigationsverksamheten. Consilium har även avyttrat och avvecklat verksamheter inom affärsområde Safety Engineering som inte har strategiskt värde för säkerhetsområdet, och långt framskridna diskussioner pågår avseende avyttring av automation/engineering-verksamheten.

Styrelsen i Consilium har konstaterat att det finns begränsade synergier mellan kvarvarande verksamheter inom affärsområdena Marine & Safety (detektion och alarm) och Safety Engineering (släckning), och att verksamheterna befinner sig i olika utvecklingsstadier, varför en uppdelning av Consilium bedöms ge respektive affärsområde ökad fokus med bättre förutsättningar att ta tillvara tillväxtmöjligheter och skapa värde för aktieägarna. Styrelsen för Consilium beslutade därför att undersöka förutsättningarna för en uppdelning av Consilium i två fristående bolag, vilket kommunicerades i bokslutskommunikén för 2018. I samband med denna utredning har styrelsen även beslutat att undersöka andra strukturella alternativ för den kvarvarande verksamheten, inklusive utdelningar, fusioner och försäljningar.

     
CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se
    
Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personens försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019 klockan 16:30 CET.

   
Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 675 anställda och omsätter 1 500 MSEK. 

Ladda ner som PDF