Consilium förvärvar 79 procent av aktierna i Micropack

Consilium förvärvar 79 procent av aktierna i det skotska brandsäkerhetsföretaget Micropack (Engineering) Ltd som utvecklar avancerade flamdetektorer och säljer kvalificerade brand- och gassäkerhetstjänster till större bolag inom olje- och gasindustrin. Consilium har en option att senare förvärva resterande aktier i bolaget.

Micropack (Engineering) Ltd, med det amerikanska dotterbolaget Micropack Detection (Americas) Inc, utvecklar och säljer flamdetektorer och kvalificerade brand- och gassäkerhetstjänster till olje- och gasindustrin. Micropack har 30 anställda och redovisade för räkenskapsåret 2014/2015 en nettoomsättning om 95 MSEK och ett rörelseresultat om 38 MSEK.

Micropacks videobaserade flamdetektorer är de säkraste och mest avancerade på marknaden för installationer i krävande miljöer. Videobilden analyseras i realtid i varje detektor med hjälp av en avancerad algoritm, samtidigt som färgbilder från samtliga detektorer i ett system är tillgängliga på en display i kontrollrummet. Detta ger bättre överblick och kontroll vid incidenter samt reducerar responstiden, vilket därigenom ger ett bättre skydd av människor och materiella värden. Varje detektor innehåller ett mikro-SD-kort som spelar in samtliga larm, vilket senare kan användas för analys av uppkomna larm och incidenter. Kännetecknande för Micropack FDS-detektorer är en oöverträffat låg andel falsklarm, vilket är särskilt önskvärt i farliga miljöer inom processindustrier, där snabb flamdetektion är kritisk, och där falska larm inte kan tolereras.

Micropack besitter en hög brand- och gassäkerhetskompetens, och säljer även brand- och gassäkerhetstjänster, samt mjukvara för konfigurering av flamdetektionssystem, till kunder inom olje- och gasindustrin.

Köpeskillingen för drygt 79 procent av aktierna, exklusive nettokassa, är 222 MSEK. Detta finansieras med kontant betalning om 168 MSEK och säljarfinansiering om 54 MSEK, vars återbetalning beror på Micropacks resultat under de närmaste fyra åren. Optionspriset för resterande drygt 20 procent av aktierna är likaså baserat på Micropacks resultat under kommande 4-6 årsperiod. Minoriteten har under optionsperioden ingen rätt till utdelning från Micropacks vinster.

– Consilium marknadsför redan idag flamdetektorer till olje- och gasindustrin, och till energisektorn. Detta förvärv kompletterar och stärker vårt erbjudande av avancerade brandsäkerhetssystem inom flera marknadssegment, och vi förväntar oss kunna bidra till en betydande volymökning för Micropack. Micropack tillför dessutom Consilium avancerad säkerhetskompetens för brand- och gasdetektion i krävande miljöer. Förvärvet av Micropack förväntas ge en betydande positiv effekt på Consiliums resultat, säger Ove Hansson, vd för Consilium

      
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och Koncernchef
Tel: 08-563 05 300
Mob: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

   
Informationen är sådan som Consilium AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappers-marknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2016 klockan 11.00.

 
Om Consilium

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandlarm, detektion av gas, mätning av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs brandskyddssystem och automationssystem till olje- och gasindustrin, offshore och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, har mer än 800 anställda och omsätter mer än 1 500 MSEK.

Ladda ner som PDF