Kommuniké från extra bolagsstämma i Consilium AB (publ)

Extra bolagsstämma i Consilium AB (publ) hölls idag fredagen den 13 november 2020. Stämman genomfördes genom förhandsröstning (så kallad poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler i syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19.

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra företagsnamnet till Concejo AB (publ), att ändra verksamhetsbeskrivningen (verksamhetsföremålet) samt vissa justeringar av paragrafer i bolagsordningen för att anpassa den till vissa lagändringar, i enlighet med kallelsen. Bolagsstämman beslutade även i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Jonas Rydell till ny styrelseledamot. Styrelsen i Consilium AB (publ) består därefter av Erik Lindborg (Ordf.), Carl Adam Rosenblad, Sten Ankarcrona, Thomasine Rosenblad, Stefan Gattberg och Jonas Rydell.

Information om den nyvalda ledamoten finns på Consiliums hemsida: ab.consilium.se.

Consilium AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@consilium.se
Tel: +46-8 563 053 09
ab.consilium.se

 
Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 13 november 2020 klockan 14:15 CET.

Ladda ner som PDF