Fortsatt stark tillväxt och nytt affärsområde inom Consilium

Orderingången ökade med 26 procent till 736,1 MSEK under perioden januari – augusti 2008. Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 579,1 MSEK. Årsprognosen om en ökning av nettoomsättningen med mer än 20 procent till mer än 900 MSEK kvarstår trots den ekonomiska oron i omvärlden. Se sedvanlig månadsrapport för mer detaljerad information.

Den under 2007 inledda satsningen på försäljning av automationssystem, inklusive bl.a. brand- och gasdetektion och brandskydd, till framför allt olje- och gasindustrin, har successivt givit resultat. Orderingången för denna verksamhet uppgick under perioden januari – augusti 2008 till 91,9 MSEK. Vi ser en fortsatt god tillväxtpotential inom detta område och kommer fortsättningsvis att särredovisa denna verksamhet under ett separat affärsområde; Automation.

Stockholm 2008-09-18

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833