Consilium utnyttjar rätt till förtida frivillig inlösen av obligationslån 2012/2017 (ISIN: SE0004869816)

Consilium AB (publ) underrättar härmed samtliga fordringshavare i Consiliums obligationslån 2012/2017 med ISIN: SE0004869816 ("Obligationslånet") om att Consilium utnyttjar sin rätt till förtida frivillig inlösen av Obligationslånet i dess helhet, i enlighet med villkoren för Obligationslånet.

Återbetalningsdagen för Obligationslånet kommer att infalla 24 april 2015 (”Återbetalningsdagen”). I enlighet med villkoren för Obligationslånet sker återbetalning till ett pris motsvarande 103,50 procent av det nominella beloppet av varje obligation emitterad under Obligationslånet, jämte upplupen men obetald ränta från (men exklusive) föregående räntebetalningsdag till (och inklusive) Återbetalningsdagen. Utbetalning kommer att ske till fordringshavare som är registrerade som sådana hos Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen den 17 april 2015. Sista dag för handel för att få en transaktion registrerad på sådan avstämningsdag är 15 april 2015.

Informationen ovan är sådan som Consilium AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2015 klockan 13.40 CET.

2015-03-19

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2015-03-19.pdf

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandlarm, detektion av gas, mätning av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs brandskyddssystem och automationssystem, framför allt till olje- och gasindustrin och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 250 MSEK.

Ladda ner som PDF