Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 23 maj 2016

Vid årsstämma i Consilium AB (publ) den 23 maj 2016 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition och att lämna utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2015 med 2,00 SEK per aktie. Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkningar i enlighet med styrelsens förslag.
 
Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2015.
 
Vid årsstämman beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter i Consilium AB (publ) omvälja Carl Rosenblad, Carl Adam Rosenblad, Fredrik Nygren, Peter Carlberg, Ann-Marie Åström, Erik Lindborg, och Thomasine Rosenblad.
 
Årsstämman beslutade om ett arvode till styrelsen om sammanlagt 800.000 kronor, samt om arvode till revisorer.  
 
Vid årsstämman valdes valberedning och beslutades om arvode till valberedning.
 
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för ledande befattningshavare skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall ledande befattningshavare även kunna erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad till maximalt tre (3) månadslöner och baseras på koncernens och dess affärsområdens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål samt en individuell och kvalitativ faktor.
 
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram tills nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier eller konvertibla skuldebrev, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, där antalet aktier som skall kunna emitteras sammanlagt skall uppgå till högst 1 100 000 aktier. Bemyndigandet gäller för finansiering av eventuella förvärv.
 
 
 
Consilium AB (publ)
 
 
För ytterligare information:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833
 
 
 
 
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har mer än 800 anställda och omsätter mer än 1 500 MSEK.

Ladda ner som PDF