Concejo uppdaterar sina finansiella mål

Concejo AB (publ) är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Med anledning av att Concejo förändrat strukturen i sina affärsområden har styrelsen idag fattat beslut om att uppdatera de finansiella målen.

De finansiella målen för Concejo AB (publ) bygger på en vision om ett långsiktigt uthålligt och hållbart värdeskapande. Under 2022 har Concejo samlat sina rörelsedrivande industribolag i ett gemensamt affärsområde som fått namnet Concejo Industrier. Med anledning av denna förändring har styrelsen fattat beslut om att uppdatera Concejos finansiella mål, enligt nedan.

Finansiella mål
Concejos finansiella mål för perioden 2023–2027 är satta på affärsområdesnivå:

Concejo Industrier
Verksamheterna inom Concejo Industrier befinner sig i en tillväxtfas. För perioden 2023–2027 ska lönsam tillväxt prioriteras, där lönsamheten successivt ska förbättras. Vid utgången av perioden (2027) är målet att affärsområdet ska ha en årlig tillväxt som i genomsnitt överstiger 10 procent och en uthållig lönsamhetsnivå med en rörelsemarginal om minst 10 procent.

SBF Fonder
SBF Fonder (SBF) befinner sig i en konsolideringsfas, och tillväxt förväntas först i den senare delen av perioden 2023–2027. Övergripande är målet att förvaltat kapital (Assets Under Management) ökar med mer än 10 procent per år i genomsnitt under perioden 2023–2027. Managementbolaget ska i genomsnitt hålla en operativ lönsamhetsnivå med en rörelsemarginal om minst 15 procent.

Concejo Ventures
Concejo Ventures investerar i, framför allt, onoterade tillväxtbolag. Bolagen i portföljen skiljer sig åt i termer av såväl verksamhet som storlek och mognadsfas, och Concejos ägarengagemang varierar från fall till fall. Investeringshorisonten är i normalfallet lång och målet är att portföljen över tid ska ge en realiserad avkastning i termer av en genomsnittlig årlig avkastning på investerat kapital på mer än 15 procent.

Denna information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 18 april 2023, klockan 16:15 CET.

Concejo AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
http://www.concejo.se

Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i 
och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF