Styrelsen i Consilium föreslår nyemission

Styrelsen i Consilium AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma för behandling av styrelsens förslag om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen avses tillföra Consilium drygt 70 MSEK.

Bakgrund och motiv
Consilium har de senaste åren fokuserat på sina kärnverksamheter Marina System och Komponenter och inom dessa genomfört ett antal större affärsutvecklingsprojekt. Styrelsen fullföljer nu förändringsprocessen genom en uppdelning och avknoppning av Komponentverksamheten till aktieägarna. Som ett första steg i och som en förberedelse för denna omstrukturering av ägandet bedömer styrelsen att en kapitalisering av koncernen är önskvärd vilket föranlett nedan angivna förslag.

Nyemission med företrädesrätt
Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall besluta om en nyemission av aktier svarande mot ett värde av drygt 70 MSEK att under november månad tecknas med företrädesrätt av aktieägarna. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 27 oktober 2006. De huvudsakliga villkoren för emissionen är de följande:

• Vid emissionen emitteras 199 799 nya A-aktier och 2 167 134 nya B-aktier att tecknas med företrädesrätt för aktieägarna.
• 3 befintliga aktier ger rätt att teckna 1 ny aktie inom samma aktieslag.
• Teckningskursen är 31 kronor.
• Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 6 november 2006.
• Teckning kan ske från den 9 november 2006 till och med den 23 november 2006.

Rådgivare

Swedbank Markets är finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå är legal rådgivare.

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, Koncernchef, 08-56305302 eller 0705-760833 alternativt Anna Holmgren, Finanschef, 08-56305303 eller 0708-717872.

[Kallelse till bolagsstämma bifogas i pdf-fil.]