Pressreleaser

Kallelse till årsstämma i Concejo AB (publ)

Concejo AB (publ), 556480–3327 (”Bolaget”), med säte i Nacka, kallar till årsstämma den 13 maj 2024 klockan 15.00, Elite Hotel Marina Tower, Saltsjökvarns kaj 25, 131 71 Nacka. Aktieägare är välkomna för inregistrering från kl. 14.30. Förutsättningar för deltagande Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: -         dels vara upptagen som aktieägare i den av…

Läs mer

Concejo AB (publ) offentliggör idag årsredovisning för 2023

Concejo har idag publicerat årsredovisningen för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning på http://www.concejo.se. Denna information är sådan som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2024 kl. 15:00 CET. Concejo AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Carl Adam Rosenblad Vd och koncernchef E-post:ca.rosenblad@concejo.se…

Läs mer

Bokslutsrapport 2023 för Concejo AB (publ)

Kvartal 4, 2023 •Nettoomsättningen uppgick till 157,3 MSEK (134,9). •Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,8 MSEK (15,2). •Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 21,8 MSEK (2,3). •Periodens resultat uppgick till 24,6 MSEK (1,2). •Resultat per aktie uppgick till 2,63 SEK (–0,05). •Concejo accepterade ett bud på innehavet i Dracoon GmbH. Transaktionen medför en resultateffekt i…

Läs mer

Concejo byter likviditetsgarant

Concejo AB (publ) byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB Concejo AB (publ) har sagt upp avtalet med Erik Penser Bank som likviditetsgarant, och istället anlitat Carnegie Investment Bank AB som ny likviditetsgarant för Concejos aktier noterade på Nasdaq Stockholm. I sin roll som likviditetsgarant åtar sig Carnegie att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp-…

Läs mer

Delårsrapport januari–september 2023 för Concejo AB (publ)

Kvartal 3, 2023 •Nettoomsättningen uppgick till 137,4[1]) MSEK (85,4). •Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,0[2]) MSEK (–21,9). •Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 0,2 MSEK (–15,5). •Periodens resultat uppgick till –0,7 MSEK (–15,6). •Resultat per aktie uppgick till –0,24 SEK (–1,19). Kvartal 1–3, 2023 •Nettoomsättningen uppgick till 377,9[3]) MSEK (236,8). •Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –7,3[4])…

Läs mer

Concejo avyttrar sitt innehav i Dracoon GmbH.

Concejo AB (publ) har, tillsammans med övriga aktieägare i Round2 DracCI Beteiligungs GMBH & Co KG, accepterat ett bud från amerikanska Kiteworks på 100 procent av aktierna i det tyska cybersäkerhetsföretaget Dracoon GmbH. Concejo investerade i Dracoon under 2022 genom ett så kallat Special Purpose Vehicle (SPV), Round2 DracCI Beteiligungs GMBH & Co KG, vars…

Läs mer

SAL Navigations nya lotssystem godkänt av Panamas kanalmyndighet

Concejos delägda dotterbolag, SAL Navigation AB, har erhållit godkännande av Panamas kanalmyndighet (ACP) för sitt nya lotssystem SAL SPU-100. Godkännandet befäster SAL Navigations ställning som en av de ledande specialisterna i branschen. SAL Navigation är ett av världens ledande företag inom specialnischerna integrerade fartygsloggar respektive marina färdskrivare (Voyage Data Recorder – VDR) för den kommersiella…

Läs mer

Finska stålföretaget Outokumpu Oyj gör en strategisk investering i Envigas AB

Finska Outokumpu, en av världens ledande producenter av rostfritt stål, gör en strategisk investering i Concejos intressebolag, Envigas AB, och blir en av bolagets större ägare. Samtidigt etablerar Envigas och Outokumpu ett nära samarbete för långsiktig utveckling av storskalig produktion av högkvalitativt biokol från skogs- och trävaruindustrins restprodukter. Envigas, med en första produktionsanläggning i Bureå…

Läs mer

Halvårsrapport januari–juni 2023 för Concejo AB (publ)

Kvartal 2, 2023 •Nettoomsättningen uppgick till 130,5[1] MSEK (87,7). •Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,2[2][]MSEK (–27,6). •Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 7,8 MSEK (–34,9). •Periodens resultat uppgick till 7,7 MSEK (–34,9). •Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,73 SEK (–2,89). •Vid årsstämman den 24 maj 2023 beslutades om nyval av Ann-Marie Åström…

Läs mer

Firenor International levererar system för aktiv brandbekämpning till Aker BP

På ett event i Norge den 30 juni 2023, arrangerat av Aker BP ASA, presenterades Concejos helägda dotterbolag, Firenor International som en av de strategiska leverantörer som kommer att bidra till i utvecklingen av det nya Yggdrasil-området i Nordsjön. Firenor International, med huvudkontor i Kristiansand i Norge, är en ledande leverantör av högspecialiserade produkter och…

Läs mer

Rapport från årsstämma i Concejo AB (publ) den 24 maj 2023

Årsstämma i Concejo AB (publ) hölls idag den 24 maj 2023. Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition, vilket innebär att ingen utdelning lämnas och att fritt eget kapital om 733953 KSEK i moderbolaget överförs i ny räkning. Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkningar i enlighet med styrelsens förslag. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet…

Läs mer

Kvartalsrapport januari–mars 2023 för Concejo AB (publ)

Kvartal 1, 2023 •Nettoomsättningen uppgick till 110,01) MSEK (63,7) •Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –16,52) MSEK (–45,1) •Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till –15,9 MSEK (–142,4) •Periodens resultat uppgick till –18,4 MSEK (–142,3) •Resultat per aktie uppgick till –1,73 SEK (–12,05) 1)  I nettoomsättningen för kvartal 1, 2023 ingår SAL Navigation med 38,3 MSEK. 2) …

Läs mer

Concejo AB (publ) offentliggör idag årsredovisning för 2022

Concejo har idag publicerat årsredovisningen för räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning på www.concejo.se. Denna information är sådan som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2023 kl. 16:00 CET. Concejo AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Carl Adam Rosenblad Vd och koncernchef…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Concejo AB (publ)

Concejo AB (publ), 556480-3327 (”bolaget”), med säte i Nacka, kallar till årsstämma den 24 maj 2023 klockan 15.00, Nacka Strand Möten & Event, Augustendalstorget 6, Nacka Strand. Aktieägarna är välkomna för inregistrering från kl. 14.30. Förutsättningar för deltagande Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: -          dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear…

Läs mer

Concejo uppdaterar sina finansiella mål

Concejo AB (publ) är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Med anledning av att Concejo förändrat strukturen i sina affärsområden har styrelsen idag fattat beslut om att uppdatera de finansiella målen. De finansiella målen för Concejo AB (publ) bygger på en…

Läs mer

Bokslutsrapport 2022 för Concejo AB (publ)

Kvartal 4, 2022 •Nettoomsättningen uppgick till 134,9 MSEK (64,9) •Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15,2 MSEK (–4,2) •Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 2,3 MSEK (68,3) •Periodens resultat uppgick till 1,2 MSEK (66,8) •Resultat per aktie uppgick till –0,05 SEK (5,68)1 Kvartal 1–4, 2022 •Nettoomsättningen uppgick till 371,7 MSEK (261,2) •Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –79,4…

Läs mer

Delårsrapport januari–september 2022 för Concejo AB (publ)

Kvartal 3, 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 85,4 MSEK (68,8) · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –21,9 MSEK (–132,8) · Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till –15,5 MSEK (–127,1) · Periodens resultat uppgick till –15,6 MSEK (–127,2) · Resultat per aktie uppgick till –1,19 SEK (–11,041) · Concejo har den 30 september 2022 förvärvat 50…

Läs mer

Concejo förvärvar 50 procent av SAL Navigation AB

Concejo AB (publ) har idag ingått avtal med Marinovum Holding AB om att förvärva 50 procent av röster och kapital i SAL Navigation AB. Köpeskillingen uppgår till 57,6 MSEK på kassa- och skuldfri basis. SAL Navigation är ett av världens ledande företag inom specialnischen integrerade fartygsloggar och marina färdskrivare (Voyage Data Recorder – VDR). Bolaget…

Läs mer

Halvårsrapport januari–juni 2022 för Concejo AB (publ)

Kvartal 2, 2022 •Nettoomsättningen uppgick till 87,7 MSEK (78,1). •Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –27,6 MSEK (–32,1). •Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till –34,9 MSEK (22,5). •Periodens resultat uppgick till –34,9 MSEK (22,5). •Resultat per aktie uppgick till –2,89 SEK (1,92)[1] •På årsstämman den 24 maj 2022 beslutades om att ingen utdelning skulle lämnas till…

Läs mer

Rapport från årsstämma i Concejo AB (publ) den 24 maj 2022

Årsstämma i Concejo AB (publ) hölls idag den 24 maj 2022. Stämman genomfördes genom förhandsröstning (så kallad poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler i syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19. Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition, vilket innebär att ingen utdelning lämnas och att fritt eget kapital om 792 485 KSEK…

Läs mer

Kvartalsrapport januari–mars 2022 för Concejo AB (publ)

Kvartal 1, 2022 •Nettoomsättningen uppgick till 63,7[1]) MSEK (49,4). •Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –45,1[2]) MSEK (–28,1). •Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till –142,4[3]) MSEK (16,5). •Periodens resultat uppgick till –142,3 MSEK (17,2). •Resultat per aktie uppgick till –12,05 SEK (1,56)[4]). •Investeringar till ett totalt värde om 63,0 MSEK har gjorts i fyra nya portföljbolag;…

Läs mer

Concejo AB (publ) offentliggör idag årsredovisning för 2021

Concejo har idag publicerat årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning på www.concejo.se. Denna information är sådan som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2022 kl. 14:30 CET. Concejo AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Carl Adam Rosenblad Vd och koncernchef E-post:…

Läs mer

SBF Management AB ändrar namn till SBF Fonder AB

Concejo AB (publ) slutförde förvärvet av SBF Management AB den 31 mars 2021. Efter tillträdet som ny ägare har Concejo genomfört en onboarding-process och identifierat ett antal möjligheter och vägar framåt i affärsutvecklingen. En av dessa är att Concejos vd Carl Adam Rosenblad, under en begränsad tid, ändrat sin roll från arbetande styrelseordförande till verkställande…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Concejo AB (publ)

Aktieägare i Concejo AB (publ), 556480-3327 (”bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2022. Concejo AB:s årsstämma kommer att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom…

Läs mer

Bokslutsrapport 2021 för Concejo AB (publ)

Kvartal 4, 2021 •Nettoomsättningen uppgick till 64,9 MSEK (32,3). •Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –4,2 MSEK (–55,9). •Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 68,3 MSEK (–43,1). •Periodens resultat uppgick till 66,8 MSEK (–42,9). •Resultat per aktie[1)] uppgick till 5,68 SEK (–3,65).   Kvartal 1–4, 2021 •Nettoomsättningen uppgick till 261,2 MSEK (255,7). •Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Concejo AB (publ)

Extra bolagsstämma i Concejo AB (publ) hölls idag måndag den 10 januari 2022. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (”LTI 2022”) samt emission av teckningsoptioner riktade till ledande befattningshavare i Concejo. Concejo AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Carl Adam Rosenblad Vd och koncernchef E-post: ca.rosenblad@concejo.se Mobil: +46-73 672…

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Concejo AB (publ)

Concejo AB (publ), org. nr. 556480-3327 (”Concejo” eller ”Bolaget”), kallar härmed till extra bolagsstämma den 10 januari 2022 klockan 15.00, Fabrikören, Augustendalsvägen 49, Nacka Strand. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 december 2021, dels senast den 3 januari 2022…

Läs mer

Kvartalsrapport januari–september 2021 för Concejo AB (publ)

Kvartal 3, 2021 •Styrelsen i Concejo AB (publ) har fattat beslut om att avveckla installations-/entreprenad­verksamheten inom affärsområde Firenor International. Beslutet om avveckling inleder slutfasen av den ­pågående omstruktureringen. Avvecklingskostnaden, som redovisas som jämförelse­störande post, är beräknad till 110,3 MSEK. •Nettoomsättningen uppgick till 68,8 MSEK (85,9). •Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –132,8 MSEK (–15,3). •Resultat efter finansiella…

Läs mer

Concejo kommer att föreslå långsiktigt incitamentsprogram

Concejo har idag fattat beslut om att föreslå bolagsstämman att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Concejo. Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för att behålla och öka motivationen hos strategiskt viktig personal i koncernen. Incitamentsprogrammet föreslås bestå av teckningsoptioner och hela förslaget inklusive programmets villkor kommer att presenteras i samband med…

Läs mer

Concejo ändrar rapportdatum

Concejo ändrar publiceringsdatum för delårsrapporten för perioden januari – september 2021 till den 29 november 2021 av administrativa skäl. Tidigare kommunicerat datum var 30 november 2021. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2021 klockan 17.00 CET.   Concejo AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Carl Adam Rosenblad Vd och koncernchef…

Läs mer

Affärsområde Firenor International avvecklar entreprenadverksamheten

Styrelsen i Concejo AB (publ) har idag fattat beslut om att avveckla installations-/entreprenad-verksamheten inom affärsområde Firenor International. Beslutet inleder slutfasen av den pågående omstruktureringen. Avvecklingskostnaden bedöms uppgå till cirka 110 MSEK, och kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i tredje kvartalet 2021.

Läs mer

Concejo AB (publ) begär inlösen av sina efterställda eviga inlösenbara hybridobligationer med rörlig ränta om upp till 400 000 000 kronor och med ISIN SE0010494799

Den 31 augusti 2021 meddelade Concejo AB (publ) (tidigare Consilium AB (publ)) (”Bolaget”) sin avsikt att påkalla förtida inlösen enligt punkt 10.3 under villkoren för sina efterställda eviga inlösenbara hybridobligationer med rörlig ränta om upp till 400 000 000 kronor och med ISIN SE0010494799 (”Obligationerna”). Underrättelser om förtida inlösen (eng. call option notice) har idag skickats till obligationsinnehavarna och biläggs…

Läs mer

Concejo tar ett starkare grepp om SBF Management

Concejo AB (publ) slutförde förvärvet av SBF Management AB den 31 mars 2021. Efter tillträdet som ny ägare har Concejo genomfört en onboarding-process och identifierat ett antal möjligheter och vägar framåt i affärsutvecklingen. Under en förväntad tillväxtfas gör Concejo bedömningen att en ökad närvaro i den operativa verksamheten är en viktig accelerator för utvecklingen. Därför…

Läs mer

Halvårsrapport januari–juni 2021 för Concejo AB (publ)

Kvartal 2, 2021 •   Nettoomsättningen uppgick till 78,1 MSEK (74,7). •   Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –32,1 MSEK (–44,6). •   Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 22,5 MSEK (–51,6). •   Periodens resultat uppgick till 22,5 MSEK (–97,6). •   Resultat per aktie[1)] uppgick till 1,92 SEK (–8,58). •   På årsstämman den 21 maj 2021 beslutades om…

Läs mer

Frivillig inlösen av hybridobligation

Concejo AB (publ) meddelar härmed att man har för avsikt att nyttja möjligheten i enlighet med klausul 10.3 (Issuer´s call option) i villkoren för hybridobligationslån med ISIN SE0010494799 (”Hybridobligationerna”) att per den 1 november 2021 lösa in samtliga utestående Hybridobligationer till ett pris om per Hybridobligation motsvarande 100,00 procent av nominellt belopp tillsammans med upplupen…

Läs mer

Kvartalsrapport januari–mars 2021 för Concejo AB (publ)

Kvartal 1, 2021 •   Nettoomsättningen uppgick till 49,4 MSEK (62,8).[1)] •   Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –28,1 MSEK (–23,5). •   Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 16,5 MSEK (–44,2). •   Periodens resultat uppgick till 17,2 MSEK (1 485,5). •   Resultat per aktie[2)] uppgick till 1,56 SEK (126,65). •   Concejo har förvärvat 10,3 procent av kapitalet…

Läs mer

Rapport från årsstämma i Concejo AB (publ) den 21 maj 2021

Årsstämma i Concejo AB (publ) hölls idag den 21 maj 2021. Stämman genomfördes genom förhandsröstning (så kallad poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler i syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19 Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition, vilket innebär att utdelning lämnas till aktieägarna med 15,00 SEK per aktie, vilket motsvarar 175…

Läs mer

Concejo investerar i säker videokommunikation

Concejo AB (publ) har investerat cirka 23 MSEK i Compodium International AB i samband med en nyligen avslutad nyemission. Concejo är efter emissionen näst största ägare i Compodium med en ägarandel på 15 procent. Compodium är specialister inom videokommunikation sedan mer än tjugo år tillbaka. Den kunskap bolaget byggt upp genom åren har legat till…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Concejo AB (publ)

Aktieägare i Concejo AB (publ), 556480-3327 (”bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 21 maj 2021. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19 har styrelsen i Concejo beslutat att stämman ska genomföras genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman kommer därför att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud…

Läs mer

Concejo AB (publ) offentliggör idag årsredovisning för 2020 samt meddelar nya finansiella mål

Concejo har idag publicerat årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning på www.concejo.se, samt distribueras till de aktieägare och övriga intressenter som anmält intresse. Årsredovisningen går även att beställa på info@concejo.se. I samband med årsredovisningens avlämnande har styrelsen för Concejo AB (publ) fastställt nya finansiella mål för den investmentbolagsverksamhet som Concejo nu bygger…

Läs mer

Concejo AB (publ) ändrar datum för årsstämma samt publicering av delårsrapport

Concejos styrelse har idag beslutat att ändra datum för årsstämman till den 21 maj 2021. Tidigare kommunicerat datum var 18 maj 2021. Kallelse till årsstämman planeras att publiceras senast den 30 april 2020. Styrelsen har vidare fattat beslut om att ändra datum för publicering av delårsrapport för perioden januari—mars 2021 till den 28 maj 2021.…

Läs mer

Concejo slutför förvärv av SBF Management

Concejo AB (publ) har idag fullföljt förvärvet av SBF Management AB. Köpeskillingen uppgår till 148 MSEK. Efter justering för kassa samt anteciperad utdelning bedöms den preliminära nettoköpeskillingen uppgå till cirka 64 MSEK.Slutgiltig nettoköpeskilling kommer att fastställas under andra kvartalet 2021. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 15:30 CET. Concejo AB (publ)  …

Läs mer

Finansinspektionen godkänner Concejos förvärv av SBF Management AB

Concejo AB (publ) har erhållit Finansinspektionens tillstånd att förvärva SBF Management AB. I och med att Concejo även erhållit aktieägarnas godkännande vid en extra bolagsstämma den 24 februari 2021 är nu samtliga villkor för förvärvet uppfyllda. I och med Finansinspektionens godkännande kan Concejos förvärv av SBF Management AB slutföras. Förvärvet bedöms slutföras i månadsskiftet mars/april…

Läs mer

Bokslutsrapport 2020 för Concejo AB (publ)

Kvartal 4, 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 32,3 MSEK (45,8). · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -55,9 MSEK (-130,0). · Resultat per aktie[1] uppgick till -3,65 SEK (-12,30). · Företagsnamnet ändrades till Concejo AB (publ). · Verksamheten ändrades till att vara ett blandat investmentbolag. · Villkorat avtal ingicks om förvärv av SBF Management AB. · Ägandet…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Concejo AB (publ)

Extra bolagsstämma i Concejo AB (publ) hölls idag onsdagen den 24 februari 2021. Stämman genomfördes genom förhandsröstning (så kallad poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler i syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av förvärv av samtliga aktier i SBF Management…

Läs mer

Flaggningsmeddelande i Christian Berner Tech Trade AB

Concejo AB (publ) har idag förvärvat 1 932 323 B-aktier i Christian Berner Tech Trade AB och därmed gått över tröskelvärdet för flaggning. Efter förvärvet uppgår Concejos ägande till 10,3 procent av kapitalet och 6,4 procent av rösterna i bolaget. Denna information av ägarförändring kommer även att offentliggöras av Finansinspektionen. Information är sådan information som Concejo AB…

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Concejo AB (publ)

Concejo AB (publ), org. nr. 556480-3327 (”Concejo” eller ”Bolaget”), kallar härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 februari 2021. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid-19 har styrelsen i Concejo beslutat att stämman ska genomföras genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman kommer därför att genomföras utan fysisk…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Concejo AB (publ)

Extra bolagsstämma i Concejo AB (publ) hölls idag tisdagen den 29 december 2020. Stämman genomfördes genom förhandsröstning (så kallad poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler i syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att fastställa antalet styrelseledamöter i Concejo AB (publ) till fem…

Läs mer

Concejo ökar sitt ägande i Envigas

Concejo AB (publ) ökar sitt ägande i Envigas genom förvärv av 10 procent av aktierna i bolaget från befintliga ägare. Efter förvärvet uppgår Concejos ägande till 23,19 procent, vilket innebär att Envigas framöver kommer att redovisas som ett intressebolag. Köpeskillingen uppgår till cirka 15,5 MSEK. Envigas är ett nytänkande industriföretag som genom en termokemisk process…

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Concejo AB (publ)

Aktieägare i Concejo AB (publ), 556480-3327, tidigare Consilium AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 december 2020. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19 har styrelsen i Concejo beslutat att stämman ska genomföras genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman kommer därför att genomföras utan…

Läs mer

Consilium AB (publ) byter namn till Concejo AB (publ)

Från och med imorgon, torsdag den 3 december handlas bolagets aktie under det nya namnet Concejo AB (publ) på Nasdaq Stockholm. Nytt kortnamn är: CNCJO B. Den 13 november fattades beslut på en extra bolagsstämma att ändra bolagets företagsnamn till Concejo AB (publ). Det nya namnet har registrerats av Bolagsverket och handeln i bolagets aktier kommer…

Läs mer

Consilium återköper ytterligare hybridobligationer

Consilium AB (publ) meddelar idag att företaget återköpt egna utestående hybridobligationer till ett nominellt värde av 6 MSEK. Tidigare har Consilium återköpt 37,0 procent av bolagets egna utestående hybridobligationer genom flera förvärv över marknaden. Med dagens återköp uppgår Consiliums innehav av egna hybridobligationer till ett nominellt belopp om 80 MSEK, motsvarande 40,0 procent av den…

Läs mer

Consilium ingår avtal om förvärv av SBF Management AB

Consilium AB (publ) har idag, via ett helägt dotterbolag, ingått ett villkorat avtal med Platanen AB om att förvärva SBF Management AB. Transaktionen är bland annat villkorad av godkännande av Consiliums aktieägare och Finansinspektionen. Köpeskillingen uppgår till cirka 148 MSEK. Efter justering för kassa samt anteciperad utdelning bedöms den preliminära nettoköpeskillingen uppgå till cirka 64…

Läs mer

Consilium utser Thorleif Jener till vice vd

Styrelsen i Consilium AB (publ) har idag utsett Thorleif Jener till vice verkställande direktör och ställföreträdande koncernchef för Consilium AB (publ).

Läs mer

Kvartalsrapport januari – september 2020 för Consilium AB (publ)

Kvartal 3, 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 85,9 MSEK (52,4). · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –15,2 MSEK (–55,9). · Resultat per aktie[1] uppgick till –1,08 SEK (–3,16). · Slutlig avräkning med Nordic Capital för transaktionen rörande affärsområde Marine & Safety har resulterat i en slutgiltig nettolikvid som fastställts till 2 537 MSEK. · Ägarandelen i utvecklingsbolaget…

Läs mer

Stefan Gattberg lämnar Consiliums styrelse

Stefan Gattberg har idag meddelat styrelsen i Consilium AB (publ) att han väljer att avgå med omedelbar verkan. Motivet är att undvika potentiella framtida intressekonflikter. Stefan Gattberg har varit styrelseledamot sedan 2020. – Stefan har under sin korta tid i Consiliums styrelse varit ett värdefullt tillskott både för styrelsearbetet och som bollplank för ledningen, säger…

Läs mer

Consilium återköper ytterligare hybridobligationer

Consilium AB (publ) meddelar idag att företaget återköpt egna utestående hybridobligationer till ett nominellt värde av 19 MSEK. Tidigare har Consilium återköpt 27,5 procent av bolagets egna utestående hybridobligationer genom flera förvärv över marknaden. Med dagens återköp uppgår Consiliums innehav av egna hybridobligationer till ett nominellt belopp om 74 MSEK, motsvarande 37,0 procent av den…

Läs mer

Consilium återköper ytterligare hybridobligationer

Consilium AB (publ) meddelar idag att företaget återköpt egna utestående hybridobligationer till ett nominellt värde av 18 MSEK. Tidigare har Consilium återköpt 18,5 procent av bolagets egna utestående hybridobligationer genom flera förvärv över marknaden. Med dagens återköp uppgår Consiliums innehav av egna hybridobligationer till ett nominellt belopp om 55 MSEK, motsvarande 27,5 procent av den…

Läs mer

Consilium återköper ytterligare hybridobligationer

Consilium AB (publ) meddelar idag att företaget återköpt egna utestående hybridobligationer till ett nominellt värde av 10 MSEK. Tidigare har Consilium återköpt 13,5 procent av bolagets egna utestående hybridobligationer genom flera förvärv över marknaden. Med dagens återköp uppgår Consiliums innehav av egna hybridobligationer till ett nominellt belopp om 37 MSEK, motsvarande 18,5 procent av den…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Consilium AB (publ)

Extra bolagsstämma i Consilium AB (publ) hölls idag fredagen den 13 november 2020. Stämman genomfördes genom förhandsröstning (så kallad poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler i syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra företagsnamnet till Concejo AB (publ), att ändra verksamhetsbeskrivningen…

Läs mer

Consilium återköper hybridobligationer och meddelar intention att genomföra ytterligare återköp

Consilium AB (publ) meddelar idag att företaget återköpt egna utestående hybridobligationer till ett nominellt värde av 7 MSEK. Tidigare har Consilium återköpt 10 procent av bolagets egna utestående hybridobligationer genom flera förvärv över marknaden. Med dagens återköp uppgår Consiliums innehav av egna hybridobligationer till ett nominellt belopp om 27 MSEK, motsvarande 13,5 procent av den…

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 (”Consilium” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 november 2020. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19 har styrelsen i Consilium beslutat att stämman ska genomföras genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman kommer därför att genomföras utan fysisk…

Läs mer

Consilium ökar sitt ägande i Optronics Technology AS

Consilium har tecknat avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Albion Holding AB. Albion är ett bolag som etablerades av ett antal privatinvesterare för att finansiera Optronics i ett tidigt utvecklingsskede. Genom förvärvet ökar Consilium sitt ägande till 64,6 procent. Optronics Technology AS utvecklar optiska gasdetektorer för olika industriapplikationer, främst för olje- och…

Läs mer

Consilium investerar i Clean Tech-verksamhet

Consilium AB (publ) förvärvar 13,19 procent av Envigas AB som bedriver produktion av fossilfritt biokol, bioolja och biogas. Köpeskillingen uppgår till drygt 20 MSEK.

Läs mer

Kvartalsrapport januari–juni 2020 för Consilium AB (publ)

Kvartal 2, 2020 · Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 74,7 MSEK (71,8). · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -44,6 MSEK (-20,6). · Resultat per aktie[1)] uppgick till -8,33 SEK (0,15). Kvartal 1-2, 2020 · Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 137,5 MSEK (152,3). · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -68,1 MSEK (-38,8). · Resultat per aktie[1)]…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Consilium AB (publ)

Extra bolagsstämma i Consilium AB (publ) hölls idag den 21 augusti 2020. Stämman genomfördes genom förhandsröstning (så kallad poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler i syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Stefan Gattberg…

Läs mer

Consilium ändrar rapportdatum

Consilium har idag beslutat att ändra publiceringsdatum för halvårsrapporten 2020 till måndagen den 31 augusti 2020. Tidigare kommunicerat datum var 28 augusti 2020. Consilium AB (publ)   För ytterligare information, kontakta: Carl Adam Rosenblad Vd och koncernchef E-post: ca.rosenblad@consilium.se Tel: +46-8 563 053 09 ab.consilium.se   Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den…

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 (”Consilium” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 augusti 2020. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19 har styrelsen i Consilium beslutat att stämman ska genomföras genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman kommer därför att genomföras utan fysisk…

Läs mer

Fredrik Nygren avgår som styrelseledamot i Consilium AB (publ)

Fredrik Nygren har meddelat styrelsen i Consilium AB (publ) att han av personliga skäl lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Fredrik Nygren har varit styrelseledamot i Consilium sedan 2007. Sedan 2020 är Fredrik Nygren även ledamot av valberedningen, ett uppdrag som han därtill avsäger sig av samma skäl. Fredrik Nygren har meddelat att han lämnar alla…

Läs mer

Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 27 maj 2020

Vid årsstämma i Consilium AB (publ) den 27 maj 2020 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition, vilket innebär att utdelning lämnas till aktieägarna för verksamhetsåret 2019 med 17,00 SEK per aktie, vilket motsvarar 198 862 KSEK samt styrelsens förslag att återbetala erhållna villkorade aktieägartillskott om totalt 15 300 KSEK till Platanen Holding AB och att återstående…

Läs mer

Kvartalsrapport januari–mars 2020 för Consilium AB (publ)

Kvartal 1, 2020 · Consilium ingick 20 december 2019 ett avtal om att överlåta affärsområde Marine & Safety till Nordic Capital för en köpeskilling om 3 000 MSEK på skuldfri basis. Transaktionen förutsatte Consiliums aktieägares god-kännande vid extra bolagsstämma, vilket gavs den 27 januari 2020. Transaktionen förutsatte dessutom vissa myndigheters formella godkännande, vilka var på plats…

Läs mer

Consilium avyttrar sin andel i det delägda bolaget Incendium

Consilium fortsätter sin strategiska översyn och avyttrar sin andel i det delägada bolaget Incendium för 11 MSEK. Avyttringen medför en mindre realisationsförlust.

Läs mer

Consilium AB (publ) offentliggör idag årsredovisning för 2019

Consilium AB (publ) har idag publicerat årsredoviningen för 2019. Årsredovisningen finns tillgänglig på ab.consilium.se Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och övriga intressenter som anmält sitt intresse. Årsredovisningen går även att beställa på info@consilium.se. Consilium AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Ove Hansson Vd och koncernchef Telefon: 08-563 05 300 Mobil: 070-576 08 33 ab.consilium.se Denna information…

Läs mer

Consilium AB (publ) inleder strukturerad förvaltning av likvida medel

Consilium har beslutat inleda en strukturerad kapitalförvaltning av de likvida medel som erhölls vid avyttringen av affärsområde Marine & Safety. Syftet med förvaltningen är att generera en långsiktig avkastning på bolagets kapital som säkerställer framtida finansiering av såväl organisk som förvärvsbaserad tillväxt vid uppbyggandet av en ny industrikoncern kring koncept för säkerhetssystem och säkerhetsprodukter. Förvaltningen…

Läs mer

Rättelse av Kallelse till årsstämma

Rättelsen avser pressmeddelande med rubriken Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) som offentligjordes kl 11:30 idag. I pressmeddelandet angavs felaktigt torsdag som veckodag för avstämningsdag för deltagande vid årsstämman, men rätt datum. Avstämningsdag för deltagande ska vara onsdagen den 20 maj 2020. Kallelsen har också uppdaterats med förslag till fastställelse av avstämningsdag för utdelning…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 (”bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2020 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget 6, Nacka Strand. Vissa förändringar avseende genomförandet av årsstämman Mot bakgrund av coronaviruset/covid-19, och Folkhälsomyndighetens förordningar och rekommendationer för att minimera smittspridning i Sverige, kommer vissa förändringar avseende genomförandet av årsstämman att göras. Årsstämman kommer…

Läs mer

Consilium ändrar datum för årsstämma och publicering av delårsrapport

Consiliums styrelse har idag fattat beslut om flytta fram årsstämman samt publiceringen av delårsrapporten för perioden januari-mars till onsdagen den 27 maj 2020. Ny kallelse till årsstämma kommer att publiceras idag den 24 april 2020. Årsredovisningen för räkenskapsår 2019 kommer, som tidigare meddelats, att publiceras och därefter finnas tillgänglig på Consiliums webbplats senast den 29…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 (”bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget 6, Nacka Strand.

Läs mer

Consilium ändrar datum för årsstämma och publicering av delårsrapport

Consiliums styrelse har idag fattat beslut om flytta fram årsstämman samt publiceringen av delårsrapporten för perioden januari-mars 2020 till onsdagen den 20 maj 2020. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras den 22 april 2020. Årsredovisningen för räkenskapsår 2019 kommer att publiceras och finnas tillgänglig på Consiliums webbplats senast den 29 april 2020. Årsstämman den 20…

Läs mer

Consilium slutför avyttringen av affärsområde Marine & Safety

Consilium har idag fullföljt avyttringen av affärsområde Marine & Safety till Nordic Capital innebärande att aktierna i Consilium Marine & Safety Group AB med tillhörande bolag överförts mot erhållande av en justerad preliminär nettolikvid om 2 594 MSEK, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats. Den justerade preliminära nettolikviden beräknas medföra en realisationsvinst om cirka…

Läs mer

Consilium återbetalar obligationslån 2015/2020

Consilium har idag återbetalat obligationslån 2015/2020 (ISIN: 0006800397), motsvarande 750 MSEK, i enlighet med obligationslånets villkor. Då datumet för återbetalning ligger före erhållandet av likvid från avyttringen av affärsområde Marine & Safety har återbetalningen genomförts genom en bryggfinansiering från Danske Bank i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.       Consilium AB (publ) För…

Läs mer

Bokslutsrapport 2019 för Consilium AB (publ)

Kvartal 4, 2019 · Consilium ingick 20 december 2019 ett avtal om att överlåta affärsområde Marine & Safety till Nordic Capital för en köpeskilling om 3 000 MSEK på skuldfri basis. Försäljningen väntas medföra en realisationsvinst om cirka 1 530 MSEK, och ge en positiv likviditetseffekt om cirka 2 630 MSEK. · Transaktionen förutsatte Consiliums aktieägares godkännande…

Läs mer

Carl Rosenblad har vid dagens styrelsemöte meddelat att han kommer att avgå som ordförande och lämna Consiliums styrelse i samband med vårens årsstämma.

Vid dagens styrelsemöte meddelade Carl Rosenblad att han avser att avgå som styrelseordförande vid årsstämman den 14 maj 2020 och i samband med det även lämna styrelsen och därmed avböjer omval. Carl Rosenblad har varit ledamot av Consiliums styrelse sedan noteringen 1994 och ordförande sedan 2000. – Jag har varit engagerad i verksamheter som burit…

Läs mer

Styrelsen i Consilium AB (publ) har utsett Carl Adam Rosenblad till ny vd och koncernchef. Carl Adam tillträder vid Consiliums årsstämma den 14 maj 2020 och efterträder Ove Hansson som går i pension.

– Med Carl Adam får vi en bra kombination av en lång erfarenhet av att utveckla Consiliums verksamheter parat med ett modernt entreprenöriellt ledarskap som ska leda koncernen på den nya resa som nu initieras. Styrelsen är mycket glad över att Carl Adam valt att tacka ja till detta uppdrag, säger Carl Rosenblad, styrelseordförande i…

Läs mer

Hybridobligation

Villkoren för Consilium ABs företagsobligationslån innehåller en utbetalningsbegränsning för bland annat räntebetalning på underordnade lån (hybridobligationen). Eftersom koncernens nettoresultat för helåret 2018 var negativt och bokslutet för 2019 ännu inte har färdigställts, så innebär detta att utbetalningsbegränsningen inte tillåter att Consilium betalar ränta på hybridobligationen som förfaller till betalning den 3 februari 2020. För att…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Consilium AB (publ) den 27 januari 2020

Extra bolagsstämma i Consilium AB (publ) hölls idag den 27 januari 2020. Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet med Nordic Capital gällande en avyttring av samtliga aktier i Consilium Marine & Safety Group AB, samt att transaktionen genomförs på de huvudsakliga villkor som framgår av förslaget. För information…

Läs mer

Månadsvis rapportering av orderingång, nettoförsäljning samt orderstock för kvarvarande verksamhet upphör

Consilium har tidigare valt att månadsvis lämna information om orderingång, nettoförsäljning samt orderstock för koncernens affärsområden, Marine & Safety och Safety Engineering. Den 21 december 2019 offentliggjorde Consilium en föreslagen avyttring av sitt största affärsområde Marine & Safety. Den föreslagna transaktionen är villkorad av godkännanden från Consiliums aktieägare och berörda myndigheter samt andra sedvanliga villkor.…

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 (”Consilium” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 januari 2020 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget 6, Nacka Strand. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 januari 2020, dels senast tisdagen den 21…

Läs mer

Consilium AB (publ) offentliggör föreslagen avyttring av sitt största affärsområde Consilium Marine & Safety för 3 000 miljoner SEK på kassa- och skuldfri basis

Consilium AB (publ) (”Consilium” eller ”Bolaget”) offentliggör att Bolaget idag har ingått ett aktieöverlåtelseavtal (”Avtalet”) med Nordic Capital, en ledande private equity-investerare, gällande en avyttring av 100 % av aktierna i Consilium Marine & Safety Group AB (”Consilium Marine & Safety”) till Nordic Capital (den ”Föreslagna Transaktionen”) mot ett vederlag om 3 000 miljoner SEK…

Läs mer

Consilium januari – november 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 19 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 547,9 MSEK (1 303,8). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 20 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 545,5 MSEK (1 286,1). Orderstocken per 30 november 2019 uppgick till 588,3 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine &…

Läs mer

Consilium januari – oktober 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 17 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 388,3 MSEK (1 190,3). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 20 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 378,0 MSEK (1 149,5). Orderstocken per 31 oktober 2019 uppgick till 596,2 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine &…

Läs mer

Halvårsrapport januari-september 2019 för Consilium AB (publ)

Delårsrapport januari–september 2019 för Consilium AB (publ)

Läs mer

Consilium flyttar rapportdatum

Consilium flyttar rapportdatum för delårsrapport januari - september 2019, samt rapportering av orderingång och nettoomsättning januari - oktober 2019 till den 29:e november 2019.        CONSILIUM AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Consilium AB (publ) Ove Hansson Vd och koncernchef Telefon: 08-563 05 300 Mobil: 070-576 08 33 www.consilium.se        Om Consilium Consilium…

Läs mer

Hybridobligation

Villkoren för Consilium ABs företagsobligationslån innehåller en utbetalningsbegränsning för bland annat räntebetalning på underordnade lån (hybridobligationen). Eftersom koncernens nettoresultat för helåret 2018 var negativt, så innebär detta att utbetalningsbegränsningen inte tillåter att Consilium betalar ränta under 2019 på hybridobligationen. För att likväl utbetala ränta till hybridobligationsinnehavarna och för att undvika merkostnader för Consilium i form…

Läs mer

Consilium januari – september 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 16 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 225,7 MSEK (1 060,3). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 20 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 228,5 MSEK (1 020,9). Orderstocken per 30 september 2019 uppgick till 583,1 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine &…

Läs mer

Consilium januari – augusti 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 14 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 077,2 MSEK (942,9). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 21 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 078,3 MSEK (894,7). Orderstocken per 31 augusti 2019 uppgick till 584,8 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick…

Läs mer

Halvårsrapport januari-juni 2019 för Consilium AB (publ)

Kvartal 2, 2019 · Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 10 procent till 400,8 MSEK (364,3). · Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 16 procent till 416.2 MSEK (357,3). · EBIT för kvarvarande verksamhet ökade med 16 procent till 41,8 [2]) MSEK (36,1). · EBITDA för kvarvarande verksamheter uppgick till 61,2[2] MSEK (64,0). · Resultat…

Läs mer

Consilium januari – juli 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 16 procent jämfört med föregående år och uppgick till 943,3 MSEK (816,2). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 21 procent jämfört med föregående år och uppgick till 940,4 MSEK (775,0). Orderstocken per 31 juli 2019 uppgick till 588,8 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 884,0…

Läs mer

Consilium januari – juni 2019

Orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet ökade med 14 procent jämfört med föregående år och uppgick till 814,7 MSEK (714,5). Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 18 procent jämfört med föregående år och uppgick till 801,1 MSEK (676,3). Orderstocken per 30 juni 2019 uppgick till 599,5 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 765,2…

Läs mer

Hybridobligation

Villkoren för Consilium ABs företagsobligationslån innehåller en utbetalningsbegränsning för bland annat räntebetalning på underordnade lån (hybridobligationen). Eftersom koncernens nettoresultat för helåret 2018 var negativt, så innebär detta att utbetalningsbegränsningen inte tillåter att Consilium betalar ränta under 2019 på hybridobligationen. För att likväl utbetala ränta till hybridobligationsinnehavarna och för att undvika merkostnader för Consilium i form…

Läs mer