Månadsvis rapportering av orderingång, nettoförsäljning samt orderstock för kvarvarande verksamhet upphör

Consilium har tidigare valt att månadsvis lämna information om orderingång, nettoförsäljning samt orderstock för koncernens affärsområden, Marine & Safety och Safety Engineering.

Den 21 december 2019 offentliggjorde Consilium en föreslagen avyttring av sitt största affärsområde Marine & Safety. Den föreslagna transaktionen är villkorad av godkännanden från Consiliums aktieägare och berörda myndigheter samt andra sedvanliga villkor. Den största aktieägaren i Consilium, Platanen Holding AB, som representerar cirka 53 % av aktierna och cirka 72 % av rösterna har åtagit sig att rösta för godkännandet av den föreslagna transaktionen.

Med anledning av den förändring som uppkommer genom den föreslagna avyttringen, väljer Consilium att upphöra med publicering av månadsvis information om orderingång, nettoförsäljning samt orderstock.

  
CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson

Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

 
Om Consilium

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF