Kvartalsrapport januari–september 2021 för Concejo AB (publ)

Kvartal 3, 2021

 Styrelsen i Concejo AB (publ) har fattat beslut om att avveckla installations-/entreprenad­verksamheten inom affärsområde Firenor International. Beslutet om avveckling inleder slutfasen av den ­pågående omstruktureringen. Avvecklingskostnaden, som redovisas som jämförelse­störande post, är beräknad till 110,3 MSEK.

 Nettoomsättningen uppgick till 68,8 MSEK (85,9).

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –132,8 MSEK (–15,3).

 Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till –127,1 MSEK (–8,4).

 Periodens resultat uppgick till –127,2 MSEK (–9,5).

 Resultat per aktie1) uppgick till –11,04 SEK (–1,08)

 Concejo har förvärvat cirka 5,8 procent av röster och kapital i Xenergic AB.

 

Kvartal 1–3, 2021

 Nettoomsättningen uppgick till 196,3 MSEK (223,4).

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –193,0 MSEK (–83,4).

 Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till –88,1 MSEK (–104,2).

 Periodens resultat uppgick till –87,5 MSEK (1 378,4).

 Resultat per aktie1) uppgick till –7,40 SEK (116,99).

 På årsstämman den 21 maj 2021 beslutades om en utdelning till aktieägarna om 175 467 KSEK, vilket motsvarade 15 SEK per aktie.

1) Inklusive utbetalda räntekostnader på hybridobligationen.
 

Händelser efter periodens utgång

 Efter periodens utgång har Concejo den 1 november 2021 nyttjat möjligheten att lösa in den ­resterande delen av hybridobligationen om 120 MSEK, som i tidigare rapporter har redovisats som en del i eget kapital.

 Styrelsen har beslutat om att införa ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare i ­Concejo AB (publ).

 

 

Concejo AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av

Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef,
tel 08-563 053 09
e-post: ca.rosenblad@concejo.se

Lars Håkansson, CFO,
tel 08-563 053 12
e-post: lars.hakansson@concejo.se

Kompletterande information avseende koncernen finns på Concejos hemsida http://www.concejo.se

Denna information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 29 november 2021 klockan 15:00 CET

Ladda ner som PDF