Kvartalsrapport januari – september 2020 för Consilium AB (publ)

Kvartal 3, 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 85,9 MSEK (52,4).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –15,2 MSEK (–55,9).
 • Resultat per aktie1 uppgick till –1,08 SEK (–3,16).
 • Slutlig avräkning med Nordic Capital för transaktionen rörande affärsområde Marine & Safety har resulterat i en slutgiltig nettolikvid som fastställts till 2 537 MSEK.
 • Ägarandelen i utvecklingsbolaget Optronics Technology AS har ökats och uppgår därefter till 64,6 procent.
 • Consilium AB (publ) har förvärvat 13,19 procent av Envigas AB som bedriver produktion av fossilfritt biokol, bioolja och biogas. Köpeskillingen uppgick till drygt 20 MSEK.

Kvartal 1–3, 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 223,4 MSEK (204,7).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –83,4 MSEK (–94,7).
 • Resultat per aktie1 uppgick till 116,99 (–2,93).
 • Periodens resultat uppgick till 1 378,4 MSEK (–28,2).
 • Eget kapital uppgick per den 30 september 2020 till 1 389,3 MSEK (409,1).

 
Händelser efter periodens utgång

 • Efter periodens utgång har Consilium slutfört en investering i det tyska cybersäkerhetsföretaget Myra Security. Investeringen har skett genom en så kallad SPV-struktur där Consilium förvärvat 26,5 procent av Round2 MySec Beteiligungs GmbH & Co. KG. för 2,9 MEUR, motsvarande cirka 30,5 MSEK. Genom SPV-strukturen uppgår ­Consiliums ägarandel i Myra Security till drygt 4,4 procent.
 •  november meddelade Consilium att företaget, genom flera förvärv över marknaden, återköpt egna ute­stående hybridobligationer till ett nominellt belopp om 74 MSEK (varav 54 MSEK har återköpts efter rapport­periodens utgång) motsvarande 37 procent av den totalt emitterade volymen, samt uttalat sin ambition att ­fortsätta med ytterligare återköp under förutsättning av en generell tillgång i marknaden.
 • Vid en extra bolagsstämma den 13 november 2020 beslutades att ändra företagsnamnet till Concejo AB (publ), att ändra verksamhetsbeskrivningen (verksamhetsföremålet) samt justeringar av paragrafer i bolagsordningen för att anpassa den till vissa lagändringar. Bolagsstämman beslutade även att välja Jonas Rydell till ny styrelse­ledamot.
   

  1 Exklusive innehav utan bestämmande inflytande.

 

Eventuella frågor besvaras av:

Carl Adam Rosenblad, Vd och koncernchef
E-post:
ca.rosenblad@consilium.se 

Tel: 08-563 053 09
Lars Håkansson, CFO
Tel: 08-563 053 12
e-post
: lars.hakansson@consilium.se
 

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 26 november 2020 klockan 17:00 CET.
 

Ladda ner som PDF