Kvartalsrapport januari–mars 2023 för Concejo AB (publ)

Kvartal 1, 2023

 Nettoomsättningen uppgick till 110,01) MSEK (63,7)

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –16,52) MSEK (–45,1)

 Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till –15,9 MSEK (–142,4)

 Periodens resultat uppgick till –18,4 MSEK (–142,3)

 Resultat per aktie uppgick till –1,73 SEK (–12,05)

1)   I nettoomsättningen för kvartal 1, 2023 ingår SAL Navigation med 38,3 MSEK.

2)   I rörelseresultatet för kvartal 1, 2023 ingår SAL Navigation med 9,9 MSEK.

 

Händelser efter periodens utgång

 Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

 

Concejo AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av

Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef
tel 08-563 053 09
e-post: ca.rosenblad@concejo.se

Lars Håkansson, CFO
tel 08-563 053 12
e-post: lars.hakansson@concejo.se

Kompletterande information avseende koncernen finns på Concejos hemsida http://www.concejo.se

Denna information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 24 maj 2023 klockan 12:30 CET

 

Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF