Kvartalsrapport januari–mars 2021 för Concejo AB (publ)

Kvartal 1, 2021

•   Nettoomsättningen uppgick till 49,4 MSEK (62,8).1)
•   Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –28,1 MSEK (–23,5).
•   Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 16,5 MSEK (–44,2).
•   Periodens resultat uppgick till 17,2 MSEK (1 485,5).
•   Resultat per aktie2) uppgick till 1,56 SEK (126,65).
•   Concejo har förvärvat 10,3 procent av kapitalet i Christian Berner Tech Trade AB.
•   Förvärvet av SBF Management AB slutfördes per 31 mars 2021.

1) I nettoomsättningen för jämförelsekvartalet 2020 ingår det avyttrade dotterbolaget Incendium med 10,7 MSEK.
2) Inklusive utbetalda räntekostnader på hybridobligationen.
 

Händelser efter periodens utgång

•   Efter periodens utgång har Concejo förvärvat 15,0 procent av röster och kapital i Compodium International AB.
•   På årsstämman den 21 maj 2021 beslutades om en utdelning till aktieägarna om 175 467 KSEK, vilket motsvarade 15 SEK per aktie.

Concejo AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av

Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef,
tel 08-563 053 09
e-post: ca.rosenblad@concejo.se

Lars Håkansson, CFO,
tel 08-563 053 12
e-post: lars.hakansson@concejo.se

Kompletterande information avseende koncernen finns på Concejos hemsida http://www.concejo.se

Denna information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 28 maj 2021 klockan 16:00 CET

Ladda ner som PDF