Kvartalsrapport januari–mars 2020 för Consilium AB (publ)

Kvartal 1, 2020

  • Consilium ingick 20 december 2019 ett avtal om att överlåta affärsområde Marine & Safety till Nordic Capital för en köpeskilling om 3 000 MSEK på skuldfri basis. Transaktionen förutsatte Consiliums aktieägares god-kännande vid extra bolagsstämma, vilket gavs den 27 januari 2020. Transaktionen förutsatte dessutom vissa myndigheters formella godkännande, vilka var på plats under mars 2020.
  • Försäljningen fullföljdes den 31 mars 2020, och en preliminär likvid om 2 594 MSEK erhölls. Försäljningen ger preliminärt en realisationsvinst om 1 529,7 MSEK. Slutavräkning förväntas ske under juni 2020.
  • Företagsobligationen om 750 MSEK återbetalades den 25 mars 2020, med hjälp av bryggfinansiering från bank, och den tillfälliga bryggfinansieringen återbetalades den 31 mars 2020.
  • Eget kapital uppgår 31 mars 2020 till 1 767,5 MSEK (425,4) och soliditeten uppgår till 78,7 procent (21,1).
  • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 62,8 MSEK (80,5) och rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –23,5 MSEK (–18,2). Periodens resultat uppgick till 1 485,5 MSEK (0,8), och resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 126,65 SEK per aktie (0,06).

 

Eventuella frågor besvaras av

Carl Adam Rosenblad, tillträdande VD och koncernchef, tel 08-563 053 09
e-post:
ca.rosenblad@consilium.se

Lars Håkansson, CFO, tel 08-563 053 12
e-post:
lars.hakansson@consilium.se

Consilium
Västra Finnbodavägen 2-4, 131 05 NACKA
Tel: +46 8 563 05 300
ab.consilium.se

info@consilium.se

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020 klockan 14:00 CET.

Consilium utvecklar, tillverkar och marknadsför säkerhetsprodukter och säkerhetssystem med hög funktionalitet och hög kvalitet. Våra tjänster och produkter skyddar liv, miljö och materiella värden inom nischmarknader med höga säkerhetskrav. Vår vision är att kunden ska välja Consilium ”When Safety Matters”.

Ladda ner som PDF