Kvartalsrapport januari-mars 2018 för Consilium AB (publ)

Kvartal 1, 2018

 • Consilium genomför fokuseringen till säkerhetsprodukter och säkerhetssystem enligt plan.
 • Consilium har avslutat strukturprogrammet som minskar årskostnaderna med 40 MSEK.
 • Orderingången för kvarvarande verksamheter minskade med 9 procent till 381,8 MSEK (417,8).
 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 2 procent till 374,6 MSEK (367,9).
 • EBITDA för kvarvarande verksamheter ökade med 3 procent till 52,6 MSEK (51,3), och EBITDA-marginalen ökade till 14,0 procent (13,9).
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1,15 SEK (1,63).
 • Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,86 SEK (1,55).
 • Likvida medel, kortfristiga placeringar och pantsatta likvida medel, uppgår per 31 mars 2018 till 228,2 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Orderingången under april 2018 uppgick till 101,1 MSEK (121,0), vilket motsvarar en minskning med 16 procent. Nettoomsättningen under april 2018 uppgick till 117,0 MSEK (98,9), vilket motsvarar en ökning med 18 procent. Se mer information under särskild rubrik.
 • Produktbolagets navigationsverksamhet har under maj 2018 avyttrats i en MBO-lösning. Se mer information under särskild rubrik.
 • Consilium har under april/maj 2018 etablerat verksamheter i Kanada och Danmark, och har nu egen verksamhet i 29 länder. Se mer information under särskild rubrik.

(I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år)

 
Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Roger Orreteg, Ekonomichef, tel 08-563 053 06,
e-post: roger.orreteg@consilium.se

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s   marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 klockan 13.30 CET.

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 850 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Kontakt

Consilium
Västra Finnbodavägen 2-4, 131 05 NACKA
Tel: +46 8 563 05 300
Fax: +46 8 563 05 399
http://www.consilium.se
info@consilium.se

Ladda ner som PDF